Prečítané: 1554x

Svetový deň kultúrneho dedičstva, ktorý sme si pripomenuli včera, 18. apríla je symbolom bohatstva ľudstva, ktoré by malo byť prístupné všetkým ľudom bez rozdielu. Ochrana a zveľaďovanie tejto hodnoty nevyčísliteľnej ceny si vyžaduje koordinované kolektívne úsilie celej medzinárodnej komunity.

Tento ojedinelý deň poskytuje aj príležitosť na zvyšovanie všeobecného povedomia o rôznorodosti kultúrneho dedičstva, prispieva k snahám o jeho ochranu a zachovanie a upozorňuje na jeho zraniteľnosť.

18. apríla 1982 bol pri príležitosti sympózia organizovaného Medzinárodnou radou pre pamiatky a sídla (ICOMOS) v Tunisku prednesený návrh, aby sa tento deň oslavoval naraz po celom svete ako Medzinárodný deň pamiatok a sídiel (International Day for Monuments and Sites). Tento projekt bol prijatý Výkonným výborom ICOMOS-u, ktorý vypracoval a poskytol praktické návrhy národným výborom, ako oslavovať tento deň.

Myšlienka bola odobrená aj celosvetovou konferebciou UNESCO, ktorá na svojom 22. zasadnutí v novembri 1983 prijala rezolúciu, odporúčajúcu svojim členom zvážiť možnosť vyhlásiť každoročne 18. apríl za Medzinárodný deň pamiatok a sídiel, ktorý sa už tradične nazýva aj Svetovým dňom kultúrneho dedičstva.

Zo Slovenskej republiky bolo k roku 2003 zapísaných v zozname Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 5 objektov:

v rámci kultúrneho dedičstva

v rámci prírodného dedičstva

Sme nesmierne pyšní, že Bardejov patrí na tento prestížny zoznam. Samospráva vyvíja mimoriadne úsilie, aby bol tento poklad nielen zachovaný, ale aj ochraňovaný a neustále zveľaďovaný. Že sa toto úsilie nemíňa účinkom svedčí aj fakt neustále rastúcich počtov návštevníkov a hostí, ale aj ohlas Bardejova ako cenenej pamiatky histórie v rámci regiónu, Slovenska i Európy.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-04-19, 09:51  marek.duleba@bardejov.sk