Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

späť

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení na území mesta.

 Základom dane je počet prenocovaní.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v ubytovacom zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné ubytovanie poskytuje.

Sadzba dane

Sadzba dane je 1,50 € za osobu a prenocovanie. Sadzba dane u osôb v hmotnej núdzi a pre osoby, ktoré sa prechodne ubytujú v ubytovacom zariadení na základe liečebného poukazu typu A je 0,10 € za osobu a prenocovanie.

Oslobodenie od dane

Od dane je oslobodený/á:
- študent študujúci na území mesta Bardejov prechodne ubytovaný v študentskom domove
- osoba, ktorá je v zariadení, v ktorom sa odplatne ubytuje, prihlásená na prechodný pobyt

Vyrubenie dane a platenie dane

Daň za ubytovanie vyrubí správca dane rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Povinnosti prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný podať oznámenie na predpísanom tlačive o prevádzkovaní zariadenia do 30 dní odo dňa začatia činnosti na oddelení daní a poplatkov a vyplniť registračný list k dani za ubytovanie. Zároveň je prevádzkovateľ povinný pri registrácii predložiť výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, prípadne iný doklad, na základe ktorého prevádzkovateľ vykonáva činnosť podliehajúcu dani za ubytovanie.

Ak príde k zmene daňovej povinnosti, alebo ak daňová povinnosť zanikne, je prevádzkovateľ povinný túto skutočnosť písomne oznámiť na predpísanom tlačive správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Prevádzkovateľ je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu a sídla.

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný predkladať správcovi dane mesačný výkaz o počte prenocovaní do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca a to aj v prípade, ak mu v príslušnom kalendárnom mesiaci nevznikla daňová povinnosť.

Najblišie udalosti

01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2020
19:00 - 22:00
13.KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám