Prečítané: 35539x

Problematiku miestnych daní a poplatkov upravuje zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon stanovuje základné rámcové pravidlá v oblasti miestnych daní (t. z. ktoré dane môžu obce vyberať, čo je predmetom jednotlivých daní, kto je daňovníkom a pod.) a predstavuje akési právne mantinely, v rámci ktorých sa môžu obce pri výkone správy miestnych daní a poplatkov „pohybovať“. Konkrétne náležitosti jednotlivých daní, ako sú sadzby daní, termíny splátok daní, rozsah úľav a oslobodení od platenia daní, resp. poplatkov, podmienky, za ktorých si možno úľavy uplatniť a pod. si stanovujú jednotlivé obce vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach.

Mesto Bardejov v súlade ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. zaviedlo na svojom území miestne dane a miestny poplatok. Náležitosti miestnych daní a poplatkov v meste Bardejov upravujú dve všeobecne záväzné nariadenia, a to:

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
DAŇ ZA PSA DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
DAŇ ZA UBYTOVANIE DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE PLATENIE MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV