Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

MAREC – 31. 3. 2022

 

 P.č. Názov materiálu  Predkladateľ/spracovateľ
1. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ Ing. Miloš Mikula
2. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Ing. Miloš Mikula
3. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2021
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2021
MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
Ing. Dagmar Mačejovská
Ing. Miloš Mikula
4. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 MUDr.Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
Ing. Dagmar Mačejovská
5. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2021 v m. p. Bapos a Plnenie rozpočtu ZUŠ M. Vileca k 30. 6. 2021 p. Marián Novický
Mgr. Mária Ďurčáková
6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta spr.nebytových priest.
7. Návrh nakladania s majetkom mesta Ing. Juraj Popjak
JUDr. Vladimír Potičný
8. Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2021 Ing. Juraj Popjak
Ing. Juraj Popjak
9. Zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
10. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2021 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2021 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miroslav Bujda
11. Správa o činnosti MsP za rok 2021 Mgr. Milan Hoško
Mgr. Milan Hoško
12. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2021 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miroslav Bujda
13. Správa o súdnych sporoch mesta Ing. Juraj Popjak
JUDr. Marek Kuruc

Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

 

JÚN – 23. 6. 2022

 

P.č. Názov materiálu Predkladateľ/spracovateľ
1. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ Ing. Miloš Mikula
2. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra Ing. Miloš Mikula
3. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta Správcovia nebyt. priestorov
4. Návrh nakladania s majetkom mesta Ing. Juraj Popjak
JUDr. Vladimír Potičný
5. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2021
a)Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d)Mestské
Lesy, s. r.o., e) Ekobard, a. s.

Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta
a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d)Mestské
Lesy,s.r.o., e) Ekobard, a.s.
Konatelia spoločností
Bardbyt, s. r. o.,
Bardterm, s. r. o.,
BTS, s. r. o.,
Mestské Lesy, s. r.o.
Ekobard, a. s.
6. Výročná správa o hospodárení za rok 2021
a) m. p. Bapos
b) ZUŠ M. Vileca
Riaditeľ m. p. Bapos
Riaditeľ ZUŠ M. Vileca
7. Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2021 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
Ing. Dagmar Mačejovská
8. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
9. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2021 Správca KN
10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2022 hlavný kontrolór mesta
11. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2022 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Juraj Popjak
12. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2021 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miroslav Bujda
13. Správa o súdnych sporoch mesta Ing. Juraj Popjak
JUDr. Marek Kuruc

 

 

Tento Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2022 bol schválený uznesením MsZ 291/2021 zo dňa 09. 12. 2021.

Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

 

Najblišie udalosti

12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
05 feb 2023
19:00 - 21:00
Už ti nikdy nenaletím

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám