Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:
- príprava a prerokovanie návrhov VZN mesta v oblasti podnikateľských aktivít, služieb, dopravy a parkovania,
- usmerňovanie ekonomických aktivít v meste,
- posudzovanie podnikateľských aktivít, projektov právnických a fyzických osôb v oblasti malého a stredného podnikania, cestovného ruchu a kúpeľníctva,
- kontrola a hodnotenie úrovne zásobovania, verejnoprospešných a ďalších služieb,
- hodnotenie dopravnej situácie, stavu mestských komunikácií, chodníkov, verejnej zelene, verejných priestranstiev,
- hodnotenie a kontrola prevádzky mestskej hromadnej dopravy,
- prerokovanie stavu prípravy a kontrola výkonu zimnej údržby,
- koordinácia úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia mesta v nadväznosti na cestovný ruch,
- koordinácia tvorby a plnenia programov, plánov, stratégií, koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu,
- rozvoj vzájomnej spolupráce s ďalšími obcami (mestami), Prešovským samosprávnym krajom, ústrednými orgánmi štátnej správy a spolupráce s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcimi funkcie v oblasti cestovného ruchu,
- partnerská spolupráca miest v oblasti cestovného ruchu,
- spolupráca so združeniami v oblasti cestovného ruchu.

Ing. Marek Hudák, MBA
 
Ing. Marek Hudák, MBA
predseda komisie
   
Jakub Boruv člen poslanec
Mgr. Peter Demjanovič člen poslanec
MUDr. Ján Gurský člen poslanec
Jozef Pasternák člen poslanec
Ing. Milan Ján Pilip člen poslanec
Patrik Hudák člen neposlanec
Ing. Pavol Kendra člen neposlanec
Helena Mačejovská člen neposlanec
Ing. Daniel Rohaľ člen neposlanec
Milan Škorupa člen neposlanec 
   
Ing. Peter Dzubák sekretár

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám