Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:
- príprava a prerokovanie návrhov územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón,
- príprava koncepcií územného rozvoja jednotlivých oblastí mesta,
- ochrana a tvorba zdravého životného prostredia,
- príprava a kontrola investičných akcií mesta a jeho organizácií v oblasti rozvojových programov, životného prostredia, bytovej výstavby a pamiatkovej starostlivosti,
- príprava koncepcií a rozvojových programov mesta,
- urbanisticko-architektonické riešenia záujmových území mesta,
- príprava a posudzovanie projektov rozvoja bývania,
- VZN vo vzťahu k životnému prostrediu,
- problematika zberu, prepravy, separácie a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
- prerokovanie a príprava návrhov VZN v oblasti životného prostredia, zberu, prepravy, separácie a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
- ochrana kultúrnych, historických pamiatok a prírodných hodnôt,
- utváranie a ochrana podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov mesta,
- komplexné riešenie rozvoja častí mesta Bardejov - Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves a prímestských častí Mihaľov, Bardejovské Kúpele, Bardejovská Zábava a Poštárka,
- koordinácia aktivít týkajúcich sa častí mesta a prímestských častí s príslušnými komisiami MsZ.

 Dominik Fotta Dominik Fotta
predseda komisie
   
Bc. Michal Hanko člen poslanec
Ing. Marek Hudák, MBA člen poslanec
Mgr. Nataša Milistenferová člen poslanec
Jozef Pasternák člen poslanec
Mgr. Marek Šimco člen poslanec
Tomáš Bučko člen neposlanec
Ing. Mária Hankovská člen neposlanec
Ing. Ján Pecuch člen neposlanec
Ing. arch. Alena Petejová člen neposlanec
Ing. Peter Žarnovský člen neposlanec
   
Milan Klimek sekretár

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám