Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Ak vznikne daňovníkovi/poplatníkovi preplatok na miestnych daniach, resp. poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, má daňovník/poplatník v zmysle platnej legislatívy nárok na jeho vrátenie.

Správca dane/poplatku vráti daňový preplatok na základe žiadosti daňovníka/poplatníka na predpísanom tlačive správcu, kde si daňovník/poplatník stanoví, či žiada preplatok vrátiť v hotovosti alebo bankovým prevodom na číslo účtu, ktoré uvedie v žiadosti. V prípade, že požiada o vrátenie preplatku v hotovosti,

 

je potrebné dostaviť sa osobne s vyplnenou žiadosťou k správcovi príslušnej dane/resp. poplatku, ktorý žiadateľovi po splnení predpísaných administratívnych náležitosti vystaví krycí list, na základe ktorého  mu v pokladni mestského úradu preplatok na dani/poplatku vyplatia.

V prípade, že daňovníkovi/poplatníkovi vznikne preplatok na dani/poplatku a súčasne má nedoplatok, resp. pohľadávku na inej dani/poplatku, môže požiadať na predpísanom tlačive o preúčtovanie preplatku na úhradu inej dane/poplatku.

Pri poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec nie je v zmysle ustanovenia § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov povinná vrátiť preplatok nižší jako 3 eurá.

 

tlačivá

Word_32

Pdf_32

Word_32 Pdf_32

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám