Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

          suburbium Dňa 8.11.2010 dopoludní sa uskutočnilo pracovné rokovanie medzi zástupcami Mesta Bardejov, zástupcami      Ústredného zväzu židovských náboženských    obcí v SR, delegáciami z Izraela a USA, zástupcami reštaurátorov, štátnej pamiatkovej správy a projektantov. Mesto Bardejov zastupoval primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak a prednosta mestského úradu Ing. Juraj Popjak. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR reprezentoval jej predseda Pavel Frankl so spolupracovníkmi. Stretnutia sa zúčastnil aj Giora Solar, expert ICOMOS-u v oblasti riadenia lokalít svetového dedičstva, ktorý má veľkú zásluhu na zápise Bardejova do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Na základe poverenia predsedu komisie pri americkej vláde na ochranu amerického kultúrneho dedičstva v zahraničí Warena L. Millera sa rokovania zúčastnil Emil Fish, aby tlmočil ponuku komisie na vybudovanie pamätníka holokaustu.

 

Mesto Bardejov v reakcii na túto ponuku odporúča za účelom zriadenia a inštalácie pamätníka holokaustu využiť pozemok v parkovej časti v dotyku so Židovským suburbiom.

Predmetom pracovného rokovania bola aj komplexná rekonštrukcia, záchrana a obnova Židovského suburbia na ulici Mlynská vrátane jej financovania. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia projekčnej organizácie, ktorá zabezpečuje prípravu tejto investície.

Takmer dve hodiny trvajúce pracovné rokovanie posunulo dopredu dlhodobý problém komplexu, ktorý je spolu s historickým jadrom mesta Bardejov súčasťou zápisu do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Zúčastnené strany sa dohodli na tom, že sa uskutoční pracovné rokovanie za účasti troch strán (Mesto Bardejov, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR a projekčná organizácia) o budúcom funkčnom využití areálu po rekonštrukcii. Rovnako začnú rokovania v súlade s memorandom o spolupráci uzavretom medzi Mestom Bardejov a Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR vo veci Židovského suburbia vo väzbe na úpravu majetkoprávnych vzťahov.

Pripravuje sa grantový projekt a žiadosť na získanie zdrojov zo Štrukturálnych fondov na účely komplexnej rekonštrukcie areálu Židovského suburbia. Tomu predchádzali spoločné rokovania so zástupcami Ministerstva kultúry SR. Práve v rámci programu Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ Mesto Bardejov ako partner projektu „Židovské suburbium v Bardejove – projektová dokumentácia obnovy“ prispelo finančnou čiastkou  6 140,87 €  na aktivitu reštaurátorský výskum.

V súčasnosti sa pracuje na projektovej dokumentácii, na ktorej vyhotovenie obdržal Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v SR finančnú čiastku vo výške 200 000 €.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám