Prečítané: 7861x

Začalo predvianočné obdobie Je to čas na prípravu a zabezpečovanie vhodných darčekov. A takýto nádherný darček dostali pod vianočný stromček tí najmenší, ktorí navštevujú ZŠ s MŠ Pod Papierňou na sídlisku Družba v Bardejove.

V piatok 09.12.2011 o 10.00 hod. nadišla tá slávnostná chvíľa, na ktorú sa netrpezlivo čakalo takmer jeden rok. V tento okamih za prítomnosti riaditeľa školy Mgr. Františka Pomikalu, zástupcov dodávateľa stavebných prác Stavotermu Michalovce, s.r.o., stavebného dozoru Ing. Jozefa Pavlička a zástupcov samosprávy, pásku slávnostne prestrihli MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta a PaedDr. Anton Blajsko, poslanec MsZ. Vzápätí deti MŠ, ktorým toto dielo bolo venované, potešili prítomných krátkym kultúrnym programom.

Mesto Bardejov na základe zverejnenej výzvy MVaRR SR na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu 1.1-2009/01 Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania zabezpečilo realizáciu „Rekonštrukcie ZŠ s MŠ Pod Papierňou, Bardejov“. Hodnota celého projektu je vo výške takmer 800 tis. €, financovaná zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a rozpočtu Mesta Bardejov. V nej sú zahrnuté rekonštrukčné práce objektov SO-01 – pavilón MŠ, SO-02 – učebný pavilón, SO-04 – školská kuchyňa a spojovacia chodba. Ďalej náklady na projektovú dokumentáciu, verejné obstarávanie, externý manažment a stavebný dozor. Touto rekonštrukciou sa technicky zhodnotila plocha vo výmere 4 815 m2, zateplila sa plocha jednotlivých objektov vrátane okenných a dverných otvorov vo výmere 3 163 m2 a zrekonštruoval sa obostávaný priestor 20 595 m3.

Zrealizovaním investičnej akcie vytvorili sa moderné a dôstojné priestory pre aktívny pobyt a oddych deti predškolského veku, vybavila sa kuchyňa novým zariadením s elektroinštalačnými rozvodmi a zateplením obvodového plášťa s výmenou okien a vchodových dverí sa podstatne znížia náklady na dodávku tepelnej energie pre vykurovanie daných priestorov. Taktiež bol vybudovaný bezbariérový prístup do MŠ a ZŠ. Všetky zrealizované úlohy na predmetnej stavbe vytvárajú podmienky k naplneniu skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto edukačnej ustanovizni.

Na slávnostnom stretnutí pri príležitosti ukončenia tohto stavebného diela bolo konštatované, že počas prebiehajúcich prác neboli zaznamenané žiadne závažné problémy. Dobrá spolupráca bola medzi investorom, dodávateľom a školským zariadením hoci rekonštrukcia jednotlivých objektov sa realizovala počas plnej prevádzky školy, k úplnej spokojnosti zainteresovaných strán.