Prečítané: 2963x

Mesto Bardejov, oddelenie kultúry
upozorňuje na možnosť
poskytnutia finančnej dotácie na kultúrnu
činnosť podľa VZN č. 181/2019.

Podmienky
poskytnutia finančnej dotácie sú uvedené
podrobne v príslušnom VZN č. 181/2019
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
uverejnenom na webe Mesta Bardejov.
Dotáciu je možné poskytnúť právnickým osobám,
vrátane tých , ktorých je mesto zakladateľom,
fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú
sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo
ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území
mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.
Žiadosť je možné podať do 31.3.2023

VZN tlačivo