HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z XXVII. Zasadnutie MsZ, konaného dňa 26.06.2014


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - Schválenie programu zasadnutia podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 2
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - Voľba návrhovej komisie podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 3
Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 4
Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ - Uznesenie č. 42/2014: MsZ A) berie na vedomie 1. Informáciu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 9-31/2014 a 32-36/2014
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 5
Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 6
Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra - Uznesenie č. 43/2014: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za obdobie marec - máj 2014
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 7
Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014 - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 8
Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014 - Uznesenie č. 44/2014: MsZ A) schvaľuje 1. IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014 podľa prílohy č. 1; 2. Prijatie úveru vo výške maximálne 1 300 000,- EUR na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov; 3. Vystavenie bianko zmenky ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 1 300 000,- EUR
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus

   Zdržali sa:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 9
Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014 - Uznesenie č. 44/2014: MsZ B) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške maximálne 1 300 000,- EUR na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 10
Informácia o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2013 - Uznesenie č. 45/2014: MsZ A) berie na vedomie 1. Informáciu o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou Mesta Bardejov za rok 2013: Prima banka Slovensko, a. s., Ekobard, a. s., Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 11
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2013 - Uznesenie č. 46/2014: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2013; 2. Zmenu plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2014 podľa prílohy č. 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 12
Návrh na zmenu plánu technického zhodnotenia, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta pre rok 2014 v spol. Bardbyt, s. r. o. a Bardterm, s. r. o. - Uznesenie č. 47/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Zmenu plánu technického zhodnotenia, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta pre rok 2014 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 13
Návrh na zmenu plánu technického zhodnotenia, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta pre rok 2014 v spol. Bardbyt, s. r. o. a Bardterm, s. r. o. - Uznesenie č. 47/2014: MsZ A) schvaľuje 2. Zmenu plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2014 podľa prílohy č. 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 14
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 15
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 48/2014: MsZ A) schvaľuje I. Predaj nehnuteľností 1. Gréckokatolícky farský úrad Blažených Hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka, ul. Andreja Svianteka 7, 085 01 Bardejov ­ Vinbarg
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 16
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 48/2014: MsZ A) schvaľuje I. Predaj nehnuteľností 2. DSL logistik s.r.o., Mihaľov 5672, 085 01 Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus      

   Zdržali sa:
Ing. Ján Židzik      


Číslo hlasovania: 17
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 48/2014: MsZ A) schvaľuje II. Prenájom nehnuteľností 3. Spoločnosť PAS Bj, s.r.o., so sídlom Štefánikova 3163, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 18
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 48/2014: MsZ A) schvaľuje II. Prenájom nehnuteľností 5. Branislav Lazor, Ťačevská 43, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 19
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 48/2014: MsZ A) schvaľuje III. Zmena uznesenia MsZ č. 109/2011 zo dňa 15.12.2011 bod 6; IV. Zaradenie hnuteľného majetku do majetku mesta a následné zverenie do správy KTC Bardejov, Radničné námestie č. 24, Bardejov body 7, 7/1, 7/2, 7/3; V. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok body 8, 9, 10; VI. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta body 11, 12; Dodatok A) schvaľuje I. Výsledok OVS na predaj pozemkov v k.ú. Bardejov body 1, 2; II. Zmena uznesenia MsZ č. 109/2011 zo dňa 15.12.2011, príloha č. 1/b, bod I. - 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 20
Pamätník holokaustu - návrh riešenia a postupu pri plnení uzn. MsZ č.109/2011 - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 21
Pamätník holokaustu - návrh riešenia a postupu pri plnení uzn. MsZ č.109/2011 - Uznesenie č. 49/2014: MsZ A) berie na vedomie 1. Riešenie a postup pri plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 109/2011 zo dňa 15. 12. 2011
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 22
Pamätník holokaustu - návrh na doplnenie Zriaďovacej listiny a Štatútu KTC Bardejov - Uznesenie č. 50/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Doplnok č. 1 k Zriaďovacej listine Kultúrneho a turistického centra Bardejov podľa prílohy č. 1, 2. Doplnky k Štatútu Kultúrneho a turistického centra Bardejov podľa prílohy č. 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 23
Návrh na doplnenie Zriaďovacej listiny pre Zariadenie seniorov äČergovô - Ukončenie diskusie k bodu č. 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 24
Návrh na doplnenie Zriaďovacej listiny pre Zariadenie seniorov äČergovô - Uznesenie č. 51/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine zo dňa 1. 4. 2011 vydanej Mestom Bardejov pre Zariadenie pre seniorov "Čergov", Wolkerova 11, 085 01 Bardejov podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 25
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov - Ukončenie diskusie k bodu č. 10
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
 Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik  

   Zdržali sa:
Ing. Jozef Andrejuv      

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 26
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov - Uznesenie č. 52/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 27
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 92/2009 o trhovom poriadku - Ukončenie diskusie k bodu č. 11
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik  

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD. Ing. Peter Petruš  


Číslo hlasovania: 28
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 92/2009 o trhovom poriadku - Uznesenie č. 53/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 92/2009 o trhovom poriadku
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 29
Prerokovanie protestu prokurátora - Ukončenie diskusie k bodu č. 12
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 30
Prerokovanie protestu prokurátora - Uznesenie č. 54/2014: MsZ A) nevyhovuje 1. Protestu prokurátora proti čl. IV, ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 96/2009 o financovaní subjektov poskytujúcich výchovu a vzdelávanie, ktorých zriaďovateľom je obec, fyzická osoba, právnická osoba alebo cirkev
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 31
Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP v rámci Environmentálneho fondu - Ukončenie diskusie k bodu č. 13
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 32
Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP v rámci Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 55/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci Environmentálneho fondu na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského 24, 085 01 Bardejov", ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bardejov, 2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 3. FInancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 10 000,- EUR a náklady spojené s vypracovaním projektovej a rozpočtovej dokumentácie, náklady na výkon stavebného dozoru a neoprávnené náklady v zmysle výzvy na poskytnutie podpory formou dotácie na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 33
Návrh na vstup mesta do občianskeho združenia MAS Horná Topľa - Ukončenie diskusie k bodu č. 14
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 34
Návrh na vstup mesta do občianskeho združenia MAS Horná Topľa - Uznesenie č. 56/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Vstup Mesta Bardejov do občianskeho združenia MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HORNÁ TOPĽA (MAS Horná Topľa), B) súhlasí 1. So spracovaním Integrovanej stratégie územia MAS Horná Topľa na roky 2015-2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 35
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2014 - Ukončenie diskusie k bodu č. 15
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik  

   Nehlasovali:
 Slavomír Hudák  Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.  


Číslo hlasovania: 36
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2014 - Uznesenie č. 57/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2014 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 37
Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2014 - Ukončenie diskusie k bodu č. 16
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 38
Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2014 - Uznesenie č. 58/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na II. polrok 2014 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 39
Správa o súdnych sporoch mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 17
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 40
Správa o súdnych sporoch mesta - Uznesenie č. 59/2014: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o súdnych sporoch mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 41
Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2013 - Ukončenie diskusie k bodu č. 18
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 42
Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2013 - Uznesenie č. 60/2014: MsZ A) berie na vedomie 1. Výročnú správu Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2013
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD.    


Číslo hlasovania: 43
Personálne náležitosti orgánov v obchodných spoločnostiach mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 19
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik

   Proti:
RNDr. Vladimír Savčinský      

   Nehlasovali:
Ing. Jozef Kuchta, PhD.      


Číslo hlasovania: 44
Personálne náležitosti orgánov v obchodných spoločnostiach mesta - Uznesenie č. 61/2014: MsZ A) odvoláva 1. Člena Dozornej rady PhDr. Jána Miku z Dozornej rady spoločnosti Bardbyt, s. r. o., Moyzesova 1, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
Ing. Ján Židzik      

   Nehlasovali:
Ing. Jozef Kuchta, PhD.