Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je:
- pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
- pes umiestnený v útulku zvierat,
- pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa (ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní).

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Priznanie k dani

Daňovník je povinný podať daňová priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak daňovník už podal riadne daňové priznanie k dani za psa a v priebehu zdaňovacieho obdobia nastanú skutočnosti majúce vplyv na výšku jeho daňovej povinnosti (napr. kúpa nového psa, úhyn psa, predaj, darovanie a pod.), je povinný podať čiastkové daňové priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Vyrubenie dane a platenie dane

Daň sa vyrubuje rozhodnutím a je splatná jednorázovo v lehote určenej správcom dane v rozhodnutí.

Sadzby dane

Ročná sadzba dane za jedného psa je:
- 36 € v Bardejovských Kúpeľoch, pokiaľ je to v súlade so štatútom a v bytových domoch na území mesta,
- 23 € v MPR,
- 18 € v rodinných domoch v ostatných častiach a uliciach mesta,
- 36 € za psa držaného v rekreačných chatách a podobných zariadeniach,
- 5 € za psa vo vlastníctve alebo držbe osamelo žijúcich dôchodcov nad 70 rokov, ktorých jediným zdrojom príjmov je dôchodok,
- 5 € za psa vo vlastníctve alebo držbe členov Kynologického klubu Bardejov

Najblišie udalosti

09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám