Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Ešte koncom mesiaca máj sa na Mestskom úrade v Bardejove stretli zástupcovia samosprávy s investorom stavby za účelom doriešenia budúcich prevádzkových a užívateľských vzťahov v nadväznosti na ostatnú dopravnú infraštruktúru mesta v súvislosti s realizáciou investičnej akcie I/77 BARDEJOV, JUHOZÁPADNÝ OBCHVAT ".

Cieľom bolo doriešenie budúcich prevádzkových a užívateľských vzťahov v nadväznosti na ostatnú cestnú  infraštruktúru mesta, osobitne doriešenia a prerokovania nevyhnutných zmien v organizácii dopravy týchto  5 križovatiek:

-          križovatku na ul. Ťačevská pri cintoríne

-          križovatky ulíc Starý blich a Pod Lipkou,

-          križovatiek Krátky rad – ul. Veterná a ul. Krátky rad – ul. Šiancova,

-          križovatka ul. Krátky rad – ul. Pod Kalváriou,

-          križovatka ul. Mičkova – ul. Poštárka

Vyriešenie prvého a tretieho návrhu má top prioritu z hľadiska budúceho bezproblémového toku cestnej dopravy v meste. Zo strany mesta toto stretnutie malo za úlohu aj istým spôsobom otvoriť  diskusiu k očakávaným problémom, ktoré môžu nastať po dokončení a otvorení obchvatu a tým pádom je to istá forma preventívy voči nim.

Zo strany investora boli tieto návrhy vnímané ako ústretový krok a bude potrebné vytvoriť expertnú skupinu, aby ho posúdila z hľadiska uskutočniteľnosti i z hľadiska časovej koordinácie a nebolo vylúčené, že nie všetky návrhy budú posudzované v rovnakom čase.

Riešenie existujúcej dopravnej situácie na ul. Krátky rad, či už sfunkčnením existujúcej svetelnej signalizácie alebo vytvorením odbočovacích pruhov je nevyhnutné vzhľadom na predpokladanú zvýšenú hustotu premávky v tomto úseku a zvýšené riziko pre motorizovaných účastníkov cestnej premávky i pre chodcov.

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám