Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU - OOCR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV

         Organizácia cestovného ruchu „ŠARIŠ“ - BARDEJOV je oblastná organizácia cestovného ruchu založená podľa § 13 a nasl. zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území zakladateľov a členov s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov.

 1. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove uznesením č. 58/2012 zo dňa 27. 9. 2012 schválilo založenie a vstup mesta Bardejov do oblastnej organizácie cestovného ruchu „Šariš“- Bardejov 
 2. Ustanovujúce valné zhromaždenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu „ŠariŠ“ – Bardejov (ďalej len OO CR „Šariš“ – Bardejov ) zvolal, v zmysle predchádzajúcej dohody Prípravného výboru pre založenie OOCR, primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak  za účelom založenia OO CR „ŠariŠ“ – Bardejov v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. Na ustanovujúcom VZ v zmysle programu boli kreované orgány OO CR „ŠariŠ“ – Bardejov - predstavenstvo - členovia, predseda, podpredseda, dozorna rada - členovia, predseda, podpredseda, VÝKONNÝ RIADITEĽ -  na návrh predstavenstva, bola podpísaná ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA, schválené STANOVY A VÝŠKA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV A LEHOTY SPLATNOSTI členov OOCR.

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU - OOCR „ŠARIŠ“ - BARDEJOV po týchto nevyhnutných krokoch za účelom riadneho fungovania v zmysle platnej legislatívy realizovala nasledovné kroky :

 • Listom zo dňa 20.11.2012 OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU - OOCR „ŠARIŠ“ - BARDEJOV, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov požiadala o registráciu  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sekcia cestovného ruchu, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sekcia cestovného ruchu dňa 07.12. 2012 potvrdilo registráciu OOCR „ŠARIŠ -BARDEJOV  v zmysle § 26 zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (25079/2012/3140 SCR/z.70177 )
 • Štatistickým úradom Slovenskej republiky - pracovisko ŠÚ SR, Plzenská , 080 16 Prešov OOCR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV bolo pridelené identifikačné číslo ( IČO )  42238714, ktoré v zmysle §10 ods. 8 zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov bolo nahlásené Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sekcia cestovného ruchu
 • Výpis z registra OCR je zverejnený na webovom sídle Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
 • Dňa 20. 12. 2012 bol v Prima Banke Slovensko a.s. zriadený OOCR „ŠARIŠ“ - BARDEJOV  bežný účet
 • Dňa  21. 12. 2012 OOCR „ŠARIŠ - BARDEJOV bola na zasadnutí KOCR PSK Severovýchod Slovenska  vo Veľkej Lomnici prijatá za člena KOCR
 • Dňa 18.12. 2012 bolo Daňovým úradom Prešov, pobočka Bardejov, Partizánska 3014, 08501 Bardejov OOCR „ŠARIŠ - BARDEJOV pridelené DIČ :  2023 684080, aj pre platbu daní základné číslo účtu.
 • Sociálnou poisťovňou , pobočka Bardejov, Ul. Hurbanona 6, 085 46 Bardejov bol dňa 21.01. 2013  OOCR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV pridelený variabilný symbol.
 • Finančné prostriedky - členské príspevky členov OOCR „ŠARIŠ - BARDEJOV boli prevedené do konca roka 2012 na účet OOCR z dôvodu možnosti požiadania o dotáciu v roku 2014 (§ 29 ods.  ods. 4).
 • Uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb č. 951/13 zo dňa 25.01.2013 s OOCR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV v priestoroch TIK Bardejovské Kúpele

 

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU - OOCR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV

         Organizácia cestovného ruchu „ŠARIŠ“ - BARDEJOV je oblastná organizácia cestovného ruchu založená podľa § 13 a nasl. zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území zakladateľov a členov s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov.

 1. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove uznesením č. 58/2012 zo dňa 27. 9. 2012 schválilo založenie a vstup mesta Bardejov do oblastnej organizácie cestovného ruchu „Šariš“- Bardejov 
 2. Ustanovujúce valné zhromaždenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu „ŠariŠ“ – Bardejov (ďalej len OO CR „Šariš“ – Bardejov ) zvolal, v zmysle predchádzajúcej dohody Prípravného výboru pre založenie OOCR, primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak  za účelom založenia OO CR „ŠariŠ“ – Bardejov v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. Na ustanovujúcom VZ v zmysle programu boli kreované orgány OO CR „ŠariŠ“ – Bardejov - predstavenstvo - členovia, predseda, podpredseda, dozorna rada - členovia, predseda, podpredseda, VÝKONNÝ RIADITEĽ -  na návrh predstavenstva, bola podpísaná ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA, schválené STANOVY A VÝŠKA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV A LEHOTY SPLATNOSTI členov OOCR.

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU - OOCR „ŠARIŠ“ - BARDEJOV po týchto nevyhnutných krokoch za účelom riadneho fungovania v zmysle platnej legislatívy realizovala nasledovné kroky :

 • Listom zo dňa 20.11.2012 OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU - OOCR „ŠARIŠ“ - BARDEJOV, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov požiadala o registráciu  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sekcia cestovného ruchu, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sekcia cestovného ruchu dňa 07.12. 2012 potvrdilo registráciu OOCR „ŠARIŠ -BARDEJOV  v zmysle § 26 zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (25079/2012/3140 SCR/z.70177 )
 • Štatistickým úradom Slovenskej republiky - pracovisko ŠÚ SR, Plzenská , 080 16 Prešov OOCR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV bolo pridelené identifikačné číslo ( IČO )  42238714, ktoré v zmysle §10 ods. 8 zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov bolo nahlásené Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sekcia cestovného ruchu
 • Výpis z registra OCR je zverejnený na webovom sídle Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
 • Dňa 20. 12. 2012 bol v Prima Banke Slovensko a.s. zriadený OOCR „ŠARIŠ“ - BARDEJOV  bežný účet
 • Dňa  21. 12. 2012 OOCR „ŠARIŠ - BARDEJOV bola na zasadnutí KOCR PSK Severovýchod Slovenska  vo Veľkej Lomnici prijatá za člena KOCR
 • Dňa 18.12. 2012 bolo Daňovým úradom Prešov, pobočka Bardejov, Partizánska 3014, 08501 Bardejov OOCR „ŠARIŠ - BARDEJOV pridelené DIČ :  2023 684080, aj pre platbu daní základné číslo účtu.
 • Sociálnou poisťovňou , pobočka Bardejov, Ul. Hurbanona 6, 085 46 Bardejov bol dňa 21.01. 2013  OOCR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV pridelený variabilný symbol.
 • Finančné prostriedky - členské príspevky členov OOCR „ŠARIŠ - BARDEJOV boli prevedené do konca roka 2012 na účet OOCR z dôvodu možnosti požiadania o dotáciu v roku 2014 (§ 29 ods.  ods. 4).
 • Uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb č. 951/13 zo dňa 25.01.2013 s OOCR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV v priestoroch TIK Bardejovské Kúpele

 

Dokumenty OOCR

 

 Zakladateľská zmluva OOCR "ŠARIŠ" - Bardejov ikona pdf 
 Stanovy OOCR "ŠARIŠ" - Bardejov ikona pdf
 Zloženie orgánov OOCR "ŠARIŠ" - Bardejov ikona pdf

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám