Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Podľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo spisu
Deň zverejnenia
Text informácie
ŽP 5614/2023 20.09.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: Smrek obyčajný (Picea abies), rastúce v kat. území Bardejovská Nová Ves, na pozemku s parcelné číslo C KN 80, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Mária Baníková, Záhradná 36, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ves

Dôvod žiadosti: Dreviny sú príliš vysoké, pri zlých poveternostých podmienkach hrozí vyvrátenie stromu na dom.

ŽP 5607/2023 18.09.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Smrek obyčajný (Picea abies), rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo C KN 529, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Marcel Pangrác-Piter, L. Svobodu 13, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Poškodenie nehnuteľnosti, chodníka a kanalizáciu z dôvodu rozšíreného koreňového systému. Ihličie a šišky upchávajú strešné zvody a odtoky.

ŽP 5606/2023 18.09.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Smrek obyčajný (Picea abies), rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo C KN 2238, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Ing. Mária Pochová, Šiancová 5, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Poškodenie nehnuteľnosti z dôvodu rozšíreného koreňového systému. Taktiež rozšírené vetvy koruny stromu poškodzujú strechu, pričom sa objavuje plieseň.

ŽP 5154/2023 31.07.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Orech vlašský, rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo C KN 3638/104, druh pozemku: orná plocha, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: MUDr. Vladimír Filip a manž. Dagmara Filipová, Kukorelliho 2751/56, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Ohrozuje drobnú stavbu - oplotenie a hlavnú stavbu susedný rodinný dom koreňovým systému.

ŽP 5118/2023 26.07.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 29 ks drevín, druh: 15 ks topoľ, 12 ks jelša, 2 ks dub a 100 m2 krovitého porastu rastúcich v kat. území Bardejov, na pozemkoch s parcelnými číslami C KN 2066/1 a 266/2, druh pozemku: orná plocha, prvý pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia mesta a druhý je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: JUDr. Miroslav Maťaš, PhD. a Slávka Maťašová, ul. Poštárka 4302/18B, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: starostlivosť o poľnohospodársku pôdu podľa § 3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ide o náletové dreviny). Z dôvodu bezpečniosti a plynulosti cestnej premávky, nakoľko zasahujú do telesa cesty, ktorá je rizikovým a nehodovým úsekom. zasahujú do blízkeho elektrického vedenia, ...

ŽP 5103/2023 26.07.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: tuja, rastúcej v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo C KN 1945, druh pozemku: zastavená plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Obyvatelia bloku D-3, Komenského 28, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Zavadzia vo výhľade, je veľmi blízko pri bytovke, keď fúka vietor je z nej neporiadok, ktorý  ide aj do bytov.

ŽP 5082/2023 24.07.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín, druh: 2 ks smrekovec opadavý (larix decidua), 1 ks smrek obyčajný (Picea abies), 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens) a 1 ks jedľa biela (Abies alba) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo C KN 83/1, druh pozemku: zastavená plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu  na ul. Fučíkova 23-24 a správcu  bytového domu SPRAVBYT, s.r.o., ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytových priestoroch. predmetné dreviny rastú v blôízkosti bytového domu v ochranonom pásme podzemných inžinierských sietí.

ŽP 4976/2023 11.07.203

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín, druh: 5 ks Borovica čierna (Pinus nigra) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 1688/63, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: HBS Systems s.r.o., Štefánikova 78, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny rastú v ochrannom pásme nadzemných vedení inžinierskýych sietí. V minulosti boli niektoré z nich nevhodne ošetrené odstránením termionálov, čím došlo k zníženiu ich estetických hodnôt a fyziologickej vuitality.

ŽP 4975/2023 11.07.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín, druh: 3 ks smrek obyčajný (Picea abies) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemkoch s parcelným číslom C KN 5167/212 a 5167/213, druh pozemku: zastavená plocha a nádvorie ; ostatné plochy, pozemky sú umiestnené v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu  na ul. A. Svianteka 1-3 a správcu  bytového domu OSBD Bardejov, ktorí argumentujú najmä zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytových priestoroch. prdmetné dreviny rastú pred fasádou bytového domu.

ŽP 4918/2023 04.07.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: Tuja (Thuja) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 1477/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: František Novotný, Štefnánikova 702/23, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Realizácia novej vodovodnej prípojky.

ŽP4835/2023 27.06.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: Dub (Quercus) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 2921/10, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Ernest Hošík, Kuzmányho 20, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Dreviny sú zdravotné poškodené, napadnuté hnilobou, obavy susedov (o rodinný dom) - ohrozenie života, zdravia a majetku.

 

Aktualizoval: Ing. Jana Klebanová, 2023.09.20, 10:22  jana.klebanova@bardejov.sk

 

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám