Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Zemepisná poloha

Bardejov sa nachádza na severovýchode Slovenska, rozkladá sa na oboch stranách rieky Topľa v západnej časti Nízkych Beskýd a Ondavskej vrchoviny. Leží na krížovatke turistických trás a to zo západu od Tatier cez Starú Ľubovňu smerom na Svidník a Duklu. Túto západno - východnú trasu z juhu pretína trasa vedúca zo severovýchodných oblastí Maďarska cez Košice, Prešov až po hranice s Poľskom. S naším severným susedom - Poľskom nás spája spoločná 60 km hranica s 3 hraničnými priechodmi a 2 priechodmi pre malý pohraničný styk, čo poskytuje veľmi dobré podmienky pre cezhraničnú spoluprácu.

Zemepisná poloha historického jadra mesta - Radničné námestie - je určená týmito súradnicami:
Zemepisná šírka: 49° 17´ 36´´ N (severnej šírky)
Zemepisná dĺžka: 21° 16´ 45´´ E (od Greenwicha)
Nadmorská výška: cca 276 m n. m.

Rozloha mesta

Rozloha katastra mesta vrátane mestských častí, t.j. Bardejov, Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka predstavuje výmeru 7 277, 14 ha.

Obyvateľstvo
(údaje k 31.12.2017)

Počet obyvateľov

celkom:

31 834

100,00 %

Z toho:

muži:

15 799

49,55 %

 

ženy:

16 035

50,45 %

Ekonomicky aktívne osoby

celkom:

20 446

100,00 %

 k 21. 05.2011

muži:

10 603

51,86 %

 k 21. 05.2011

ženy:

 9 843

48,14 %

Veková štruktúra (k 31. 12. 2017)

predproduktívny vek:

 

0 - 15 rokov

4 625

14,53 %

produktívny vek

muži :

15 - 62 rokov

10 949

34,39 %

 

ženy :

15 - 60 rokov

9 885

31,05 %

poproduktívny vek:

muži :

od 62 rokov

2 436

 7,65 %

 

ženy :

od 60 rokov

3 939

12,38 %

Priemerný vek

celkom:

39,97 rokov

Národnosti (k 21. 05. 2011)

Slovenská

84,11 %

Rusínska

3,24 %

Rómska

2,37 %

Ukrajinská

0,76 %

Česká

0,29 %

Maďarská

0,10 %

Ostatná

0,39 % (poľská, nemecká, ruská...)

Nezistená

8,74 %


Úradný jazyk

Slovenský jazyk

Náboženstvo
(k 21.05.2011)

Rímskokatolícke

56,52 %

Gréckokatolícke

15,76 %

Evanjelické a. v.

 6,94 %

Pravoslávne

 3,67 %

Ostatné

 1,03 %

Bez vyznania

 4,90 %

Nezistené

11,18 %

 

Podnebie a počasie

Klimatické pomery Bardejova a jeho okolia značne ovplyvňujú jednotlivé komponenty. Povrchové formy, na ktorých sa Bardejov rozkladá, resp., ktoré v jeho okolí vystupujú, ovplyvňujú jednotlivé klimatické prvky, takže Bardejov a jeho okolie charakterizujú dve klimatické oblasti, a to : teplá oblasť a mierne teplá oblasť. Priemerná ročná teplota sa pohybuje v rozsahu od 5,2 - 10,3 ° C. Najchladneším mesiacom je január, kedy sa priemerné teploty pohybujú od - 3,5 do -6,2 ° C. Najteplejší je mesiac júl s priemernými teplotami od 14 - 18,3°C. Z hľadiska zrážkových pomerov patrí Bardejov do horsko - pevninskej klimatickej oblasti. Priemerný ročný úhrn zrážok je v Bardejove cca 700 mm a v Bardejovských Kúpeľoch cca 754 mm. Priemerný počet dní so snehovou prikrývkou dosahuje maximum v januári 25,6 a minimum v mesiaci október 0,1 a apríl 1,4 dňa. Ročný priemer je 82,4 dňa.

 

Priemerná vlhkosť vzduchu sa pohybuje od 78 - 82 %. V apríli - septembri sa pohybuje okolo 76 %. Maximum relatívnej vlhkosti pripadá na november - január 87 - 88 %.

 

Oblačnosť je v ročnom priemere je 58 % a najnižšie hodnoty dosahuje v auguste aseptembri 47 %. Najvyššie hodnoty dosahuje v novembri a decembri, a to až 75 %. V ročnom priemere je počet jasných dní okolo 59, pričom najviac je ich v auguste 7,8 a septembri 7,9 dňa. Najmenej jasných dní pripadá na mesiac december, a to 1,8.

Príroda

Z prírodného hľadiska je Bardejov a jeho okolie charakteristické svojráznym hornatým prostredím, kde sa striedajú oblé horské chrbáty so širokými dolinami. Toto územie je po stránke geologickej budované prevažne flyšovými horninami, a to odolnými pieskovcami a menej odolnými ílovitými bridlicami. Okolité pohoria a kopce sú pokryté prevažne bukovými, jedľovými a zmiešanými lesmi. V dolinách menších tokov a pozdĺž mŕtvych výmoľov sú rozšírené najmä krovito - trávnaté porasty, napr. trnky, vtáčí zob, jelša, vŕba a pod.
Lesy sú bohaté na živočíšstvo a lesnú zver. K charakteristickým druhom patria salamandra škvrnitá, jašterica živorodá, krkavec čierny, vlk obyčajný, jazvec obyčajný, jeleň karpatský a srnčia zver, rys ostrovid, zajac, líška, kuna a diviačia zver. Územie je obzvlášť zaujímavé aj v ríši hmyzu, kde sú zastúpené vzácne druhy chrobákov a motýľov.

Vodstvo

Územie bardejovského regiónu patrí k povodiu Bodrogu a Hornádu. Povrchovú vodu z Bardejova a okolia odvádza rieka Topľa so známejšími prítokmi Šibská voda a Kamenec. Po stránke hydrografickej patrí toto územie k pramennej oblasti, kde k nezaplatiteľným darom podzemia sú bohaté, najmä minerálne pramene s rôznym chemickým zložením. K najznámejším patrí unikátny prameň Cigeľka a minerálne pramene v Bardejovských Kúpeľoch.

Najblišie udalosti

27 sep 2022
19:00 - 21:00
PONTES - 22. Medzinárodný festival
04 okt 2022
17:00 - 22:00
NESKORO VEČER
06 okt 2022
08:00 - 17:00
SYNAPSIE
22 sep 2022
19:00 - 22:00
KONCERT FRAGILE
18 aug 2022
16:00 - 17:00
VÝSTAVA _GABI REPASKÁ

 

lidl

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám