Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

31. januára uplynula lehota na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností a lehota na predloženie dokladov občanmi uplatňujúcimi si úľavu na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Pre správcu dane, resp. poplatku týmto začína náročný proces spracovania množstva prijatých údajov, ktorý vyvrcholí vyrubením dane z nehnuteľností, resp. ostatných miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2017.

Správca vyrubí miestne dane, resp. poplatok rozhodnutiami. Tým občanom, ktorí sú daňovníkmi dane z nehnuteľností a zároveň aj dane za psa, budú uvedené dane vyrubené jedným spoločným rozhodnutím. Ostatné miestne dane a poplatok za komunálne odpady vyrubí správca samostatnými rozhodnutiami. V rozhodnutí nájdu občania všetky potrebné informácie týkajúce sa príslušnej dane, resp. poplatku, t. j. výšku daňovej povinnosti, termíny splatnosti, spôsoby platby a poučenie o podaní opravného prostriedku.

V prípade poplatku za komunálne odpady nedošlo z pohľadu občanov oproti minulému roku k žiadnej zmene a tí zaplatia aj v roku 2017 čiastku 27,01 € za jednu osobu. Nemenila sa ani sadzba pri dani za psa, za ktorého zaplatia občania ročnú daň 17 € (pri psoch držaných v rodinných domoch), resp. 34 € (pri psoch držaných v bytových domoch).

Mierne navýšenie daňovej povinnosti môžu očakávať občania pri dani z pozemkov (o 4 %), ako aj pri dani zo stavieb na bývanie ( t. j. rodinných domov) a dani z bytov (o 2,6 %) a to v dôsledku procesu postupnej úpravy sadzieb s cieľom dosiahnuť zákonom predpísaný pomer medzi ustanovenými sadzbami dane v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. To o koľko viac zaplatia občania oproti minulému roku závisí samozrejme od veľkosti ich nehnuteľného majetku, no u väčšiny občanov to bude predstavovať navýšenie o niekoľko desiatok centov.

Rozhodnutia o miestnych daniach a o poplatkoch za komunálne odpady za rok 2017 budú občanom distribuované do domácností v druhej polovici mesiaca marec a apríli.

---

Zverejnila: Ing. Elena Volčkovová, elena.volckovova@bardejov.sk, 2017-02-20 10:50

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám