Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

XXVI. rokovanie mestského poslaneckého zboru sa namiesto zaužívaného štvrtka tentokrát konalo v stredu 27. októbra t.r., a aj tentokrát – vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu – formou videokonferencie. V jeho úvode sa prezentovalo 24 z 25-tich zvolených poslancov, čím predsedajúci primátor Boris Hanuščak konštatoval jeho uznášaniaschopnosť.

Po procedurálnych bodoch sa poslanci zaoberali prvým z návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta (VZN), týkajúcich sa určenia náležitostí miestnych daní: návrh obsahoval navýšenie ročnej sadzby dane za samostatne stojace garáže, za každý aj začatý štvorcový meter o jedno euro na dve eurá. V úvode rozpravy k tomuto bodu predniesol dva pozmeňujúce návrhy poslanec Juraj Bochňa: v tom prvom navrhoval navýšenie o 0,50 € (tento návrh poslanci v záverečnom hlasovaní neschválili), v druhom navrhoval doplniť text VZN o zmienku pri ročnej sadzbe dane za jedného psa vo vlastníctve alebo držbe osamelo žijúcich dôchodcov nad 70 rokov, aj o osoby zdravotne ťažko postihnuté (tento pozmeňujúci návrh poslanci hlasovaním schválili), rovnako ako predkladaný materiál ako celok.

Po rozprave schválili aj ďalší predkladaný materiál, ktorým bol Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Cieľom navrhovaných úprav bolo zvýšenie príjmov poplatku za komunálne odpady, a zároveň zvýšenie podielu podnikateľskej sféry na celkových nákladoch odpadového hospodárstva.Občania sa totiž na celkových príjmoch z poplatku podieľali v rokoch 2018 a 2019 cca 70 %-tami, v roku 2020,kedy došlo k poslednej výraznejšej úprave sadzieb pre občanov sa podiel občanov zvýšil na 72,33 %. Poslanci napokon schválili výšku poplatku za komunálne odpady pre právnické osoby a podnikateľov v sume minimálne 62,92 €, čo je o desať eúr viac ako doteraz.  

Bez rozpravy ďalej poslanci schválili Návrh zmien a doplnkov VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, a Návrh zmien a doplnkov VZN  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Ďalším rokovacím bodom, ktorým sa poslanci v stredu na svojom rokovaní podrobnejšie zaoberali bol Návrh zmien a doplnkov VZN o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta. Návrh obsahoval výšku dotácie pre jednotlivé školské zariadenia na kalendárny rok 2022, ktorá bola oproti minulému roku zvýšená a dorovnaná na rovnakú výšku v štátnych aj v neštátnych zariadeniach – tento návrh poslanci po rozprave schválili. Rovnako po rozprave, počas ktorej padlo viacero pozmeňujúcich návrhov a počas ktorej vystúpila aj občianka Nataša Milistenferová schválili v záverečnom hlasovaní (vrátane akceptovaných, či neakceptovaných  pozmeňujúcich návrhov) aj Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie štúdií, a tiež Návrh Dodatku k zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Mesta Bardejov Centra sociálnych služieb, ul. Wolkerova 11.

Posledným prerokovávaným bodom bol Návrh na schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), týkajúci sa dovedna ôsmich pripravovaných projektov: zníženie energetických nákladov na prevádzku budovy Mestskej polície, zníženie energetických nákladov MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri Športovej hale, zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ, ul. Komenského 23, zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca,  doplnenie technickej infraštruktúry Regionálneho centra biologicky rozložiteľných odpadov, a projektu výstavby vodovodu na Bardejovskom Mihaľove.

Najmä poslednemenovaný projekt sa až do fázy podania žiadosti dostal vďaka vynikajúcej spolupráci samosprávy a vodárenskej spoločnosti, čo zdôraznil jednak primátor Boris Hanuščak, ale aj ďalší vystupujúci v rozprave k tomuto bodu. Ide o náročný projekt – finančne, aj technicky -, ale existuje reálny predpoklad, že by mohol byť úspešným. Ak sa tak stane, samospráva má v úmysle obdobným spôsobom postupovať aj v prípade výstavby kanalizácie v tejto mestskej časti.

Zastupiteľstvom jednomyseľne schválených osem žiadostí predstavuje úhrnnú sumu 4 milióny 999 tisíc €, na spolufinancovanie bude musieť samospráva nájsť vlastné zdroje v sume vyše 254 tisíc €.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-10-29, 11:52  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám