Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje voľné pracovné miesta na pozíciu

Pomocný vychovávateľ v materskej škole

Materská škola, Nový Sad 24, Bardejov - jedno pracovné miesto od 1.3.2022 do 31.8.2023

Materská škola, Komenského 24, Bardejov – dve pracovné miesta od 1.9.2022 do 31.8.2023

 

A/ Kvalifikačné predpoklady:

 • stredné vzdelanie (vrátane nižšieho stredného odborného vzdelania),
 • povinnosť absolvovať 60 hodín vzdelávacieho programu pre pomocných vychovávateľov v metodicko-pedagogickom centre počas doby trvania tohto pracovného pomeru. Vzdelávanie je hradené z finančných prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.

B/ Náplň práce:  

Pomocný vychovávateľ v materskej škole bude podľa pokynov učiteľov materskej školy pomáhať pri:

 • adaptácii detí na prostredie materskej školy,
 • komunikácii s deťmi a ich zákonnými zástupcami,
 • prekonávaní jazykových bariér,
 • prekonávaní architektonických bariér,
 • činnostiach zabezpečujúcich životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok),
 • obliekaní a vyzliekaní detí v rámci prípravy na pobyt vonku alebo odpočinok,
 • zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia detí počas pobytu vonku a pri sezónnych činnostiach, pri preprave hromadnými dopravnými prostriedkami,
 • udržiavaní pozornosti detí počas predprimárneho vzdelávania,
 • iných činnostiach súvisiacich s plnením školského vzdelávacie programu

C/ Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,

Žiadosť o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť na adresu: Mestský úrad, Radničné námestie 16 v Bardejove

pre

 • Materskú školu, Nový Sad 24, Bardejov v termíne do 25.2.2022
 • Materskú školu, Komenského 24, Bardejov v termíne do 30.6.2022

V Bardejove: 11. 02. 2022.

                                                                                                                                    MUDr. Boris Hanuščak

                                                                                                                                    primátor mesta

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-02-18, 14:02  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám