Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

BastaTo, že mesto Bardejov je bohaté na historické pamiatky je vec všeobecne známa. Toto bohatstvo, ktoré je dedičstvom po predkoch však  so sebou prináša aj rad povinností a záväzkov. Táto povinnosť je o to záväznejšia, že v tomto roku si pripomenieme 10. výročie zápisu našej mestskej pamiatkovej rezervácie na listinu Svetového dedičstva UNESCO. K takýmto záväzkom bezpochyby patrí povinnosť sa o tieto pamiatky starať, čo znamená nielen ich zachovanie alebo obnovu pôvodného stavu, ale dať im aj aktuálne využitie.

Aj sebahodnotnejšia pamiatka bez praktického využitia sa stáva iba exponátom pre múzeum alebo pre skanzen.

 

Mesto Bardejov prostredníctvom oddelenia výstavby mestského úradu od roku 2006 zrealizovalo desiatky projektov, ktoré boli zamerané na obnovu a rozvoj objektov mestskej pamiatkovej rezervácie. Keďže nie je možné sa podrobne venovať každému projektu, v tomto príspevku uvádzame aspoň tie, ktoré patrili k tým najvýznamnejším.


Rok 2006

Pozornosť Mesta sa v tomto roku  sústredila hlavne na rekonštrukciu ulíc v historickom centre mesta (Ulica františkánov, Kláštorská ulica,  Miškovského  (1. etapa),  Veterná, Poštová a Ulica františkánov po Jiráskovu ulicu). Obnova ulíc konkrétne pozostávala zo zmeny povrchu, osvetlenia a celkového ich profilu. Existujúce asfaltové povrchy boli v celom rozsahu odstránené a ulice boli vydláždené dlažobnými kockami z andezitu. Večerné osvetlenie sa riešilo osadením nových osvetľovacích telies Disano-Morgana. Na niektorých komunikáciách boli vytvorené parkovacie plochy a zároveň boli riešené plochy pre verejnú zeleň (Kláštorská ulica). Rekonštrukcii jednotlivých ulíc predchádzala výmena inžinierskych sietí a zásobovacích rozvodných vedení v správe jednotlivých akciových spoločností - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Východoslovenská energetika, a.s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Slovak Telekom a.s..

Celkové náklady na všetky ulice dosiahli sumu 23, 535. 421 Sk, z toho dotácia Ministerstva financií SR predstavovala   21, 808. 664 Sk.

 

Druhú skupinu projektov v tomto roku tvorila obnova bytov v bytových domoch na Radničnom námestí č. 29, č. 30 a č. 32.

Obnova bytov spočívala vo vytvorení nových bytových jednotiek v podkrovných priestoroch v týchto bytových domov na Radničnom námestí. Konkrétne v bytovom dome č. 29  to bol jeden byt, v bytovom dome č. 30 dva byty a v bytovom dome č. 32  taktiež dva byty.

Celkové náklady na všetky tri domy predstavovali 9, 383. 634 Sk,  z toho dotácia Ministerstva výstavby  a regionálneho rozvoja SR  bola 6, 477. 454 Sk.

 

Rok 2007

Tento rok sa niesol najmä v znamení rekonštrukcie domu na Radničnom námestí 24, v ktorom v súčasnosti sídli Kultúrne a turistické centrum – Poľsko-slovenský dom.

Obnova meštianskeho domu č. 24, ktorá bola vlastne jeho prestavbou, pozostávala zo stavebných prác na vlastnom objekte - práce HSV, PSV, zdravotechnické inštalácie, STL plynová prípojka, poplachový systém a prístupový systém, vnútorné vybavenie objektu, nádvorie a parkoviská. Kompletne sa zrekonštruovalo prízemie, prvé a druhé poschodie. V podkrovných priestoroch  sa vybudovali  4 apartmány.

Celkový náklad  tvoril  15, 548. 755 Sk, z toho väčšinu (12,735.415 Sk) vykryla dotácia z Programu „Iniciatíva spoločnosti Interreg III.A - Poľská republika -  Slovenská republika“ (teraz Program cezhraničnej spolupráce). Partneri projektu boli Mestá Gorlice a Krynica.

 

Druhým veľkým projektom tohto roka bolo reštaurovanie historickej radnice, ktorá bola zameraná na obnovu exteriérových prvkov objektu (sochy, rímsy, ostenia okien a dverí, nárožné kvadrovanie, obnova pôvodných omietok, sanačné omietky a fresková výmaľba). Pred samotnou realizáciou bolo potrebné na budove radnice uskutočniť reštaurátorský prieskum, ktorý bol doplnený o fyzikálno-chemický prieskum

Celkové náklady dosiahli sumu 5, 991. 128 Sk, z toho dotácia Ministerstva kultúry SR: tvorila 2, 000. 000 Sk.

 

Rok 2008

V roku 2008 sa obnova mestskej pamiatkovej rezervácie presunula do jej južnej časti, kde sa sústredila na Rhódyho ulicu. Predmetom rekonštrukcie bola zmena povrchu komunikácie, osvetlenia, profilu a celkového výškového usporiadania ulice. Pôvodná šírka komunikácie bola zúžená zo 7,4 m na 4 m, čím sa rozšírili chodníky pre peších. Na západnej strane boli vytvorené pozdĺžne parkovacie plochy. Komunikácia bola vydláždená andezitovými kockami o rozmeroch 150x150x100mm. Aj chodníky boli pokryté kockami z andezitu s rozmermi 100x100x100 mm. Ako nové osvetlenie boli použité osvetľovacie telesá typu Disano-Morgana.

Celkové náklady na obnovu Rhódyho ulice, ktoré boli hradené výlučne z rozpočtu mesta dosiahli sumu 6, 724. 084 Sk.

 

Pokračovala aj obnova bytov na Radničnom námestí, ktorá sa zamerala na bytový dom  č. 46. Realizáciou obnovy bytového domu sa v pôvodných podkrovných priestoroch  vybudovali tri  nové bytové jednotky.

Celkové náklady  boli 6, 463. 177 Sk, z toho dotácia ministerstva výstavby činila 4, 435. 000 Sk

 

V dávnejšej i menej dávnej minulosti vyrástlo v hradobnej priekope viacero objektov, ktoré narúšali urbanistickú tvár našej mestskej pamiatkovej rezervácie. Jedným z nich bola aj budova bývalej materskej školy na Krátkom rade, ktorú bolo potrebné odstrániť. Asanácia bola potrebná najmä z dôvodu parkových úprav v zmysle projektovej dokumentácie programu „Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta“.

Celkové náklady na asanáciu škôlky dosiahli sumu 1, 012. 615 Sk, ktoré boli hradené z prostriedkov mesta.


Rok 2009

Uplynulý rok, napriek svetovej finančnej a ekonomickej kríze, ktorá neobišla ani Slovensko,  a vyznačoval niekoľkými veľkými projektmi, ktoré významnou mierou zmenili podobu severnej časti mestskej pamiatkovej rezervácie. Prvým z tohto typu projektov bola Obnova parkanového múru (severovýchodná časť).

Predmetom stavby boli stavebné práce na rekonštrukcii a obnove parkanového múra od schodišťa vedúceho z Ulice Na hradbách pri rovnomennom pohostinstve ku parkovisku na Dlhom rade, až po jeho napojenie na jestvujúci parkanový múr pri severovýchodnej bašte. Parkanový múr bol v celej dĺžke zrekonštruovaný, pričom sa pri jeho obnove použil lomový pieskovec z lomu pri Kľušove. Súčasťou tohto múra je aj novovybudované schodisko, ktoré  konštrukciu tvoria  kovové nerezové schody a andezitové kocky, resp. bloky. Pri priebežnom archeologickom výskume bolo zistené iné umiestnenie múra oproti schválenej projektovej dokumentácii. Na základe pokynu Krajského pamiatkového úradu v Prešove bol podľa skutkového zistenia následne menený priebeh východnej časti parkanového múra. S tým súviseli práce navyše, ktoré sa odzrkadlili vo zvýšených nákladoch stavby.

Keďže v roku 2009 začala na Slovensku  platiť nová platidlo euro, náklady uvádzame v tejto mene. Celkové náklady na obnovu parkanového múra sa vyšplhali na  150. 142 eur ,    z toho ministerstvo kultúry prispelo sumou 142. 616 eur.

 

Druhým veľkým projektom bola I. etapa rekonštrukcia Ulice Na hradbách. Predmetom stavby boli stavebné práce na rekonštrukcii prihradobnej uličky v úseku od Pohostinstva „Na hradbách“ po vyústenie ulice na Radničnom námestí pri Očnej optike. Ulica bola kompletne rekonštruovaná, vymenili sa podkladové vrstvy, rovnako boli uložené inžinierske siete (kanál, elektrika, telefónny rozvod, kamerový systém). Aj povrch ulice bol upravený andezitovými kockami. Pri archeologickom výskume, ktorý prebiehal súbežne s odkrývaním povrchu ulice, bol odkrytý pôdorys hradobného múra. Zároveň bola objavená aj polkruhovitá bašta. Na základe týchto skutočností a pokynu Krajského pamiatkového úradu v Prešove došlo k zmene projektovej dokumentácie. Po tejto zmene bol celý hradobný múr (vrátane bašty) vybudovaný do výšky 1 metra. Keďže aj v tomto prípade išlo o práce naviac, tie sa prejavili aj v celkových nákladoch na stavbu. Tá bola z 90 %  vyfinancovaná z dotácie štátneho rozpočtu. Zvyšok pokrylo Mesto Bardejov z vlastného rozpočtu. Stavba bola odovzdaná do pri príležitosti začatia Bardejovského jarmoku aj za účasti prezidenta republiky Ivana Gašparoviča.

Celkové náklady dosiahli sumu 215. 748 eur, z toho dotácia ministerstva financií činil 119.362 eur (55%).

 

Bokom opäť nezostalo ani Radničné námestí, najmä bytové domy č. 38 a č. 41. Obnova bytov spočívala vo vytvorení nových bytových jednotiek v podkrovných priestoroch bytových domov na Radničnom námestí. V bytovom dome č. 38 to boli  konkrétne tri byty a v bytovom dome  č. 41 taktiež tri byty.

Celkový náklad na obidva  domy činil 483. 197 eur,  z toho dotácia ministerstva výstavby predstavovala 279.786 eur (58 %).

 

Rok 2010

Aj v tomto roku pokračuje obnova historického centra mesta prostredníctvom viacerých projektov, z ktorých najmä Rekonštrukcia opevnenia a náhonu v parku na Dlhom rade a Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry Mesta Bardejov-  (severná časť, západný úsek) bude určite patriť k tým najväčším aké sa v našom meste za uplynulé obdobie uskutočnili.

Obidve stavby, ktorých realizácia sa začala v októbri minulého roka spolu súvisia, pretože sú súčasťou celého projektu „Obnovy mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry Mesta Bardejov“. Sú rozčlenené ako dve stavby, pretože kým prvá stavba je financovaná z rezervy predsedu slovenskej vlády  a rozpočtu mesta, tak druhý projekt je financovaný z rozpočtu ministerstva kultúry z programu na záchranu kultúrnych pamiatok. Obnova múrov opevnenia mlynského náhonu ako aj parku sa realizuje v severozápadnej časti mestskej pamiatkovej rezervácie, v priestore od hotela Republika po Jiráskovu ulicu. Predmetom uvedených stavieb je obnova samotného hradobného múra a parkanového múra od Miškovského ulice po budovu Colnice a priekopového múra,. v časti od Reštaurácie Na bráne po objekt Pohrebníctva. Výstavbou sa ďalej rieši obnova vodnej priekopy a priekopových múrov v terajšom parku, kde sa vybuduje nová vodná plocha vo forme fontány a náznaku mlynského náhonu. Súčasťou tejto stavby je komplexná rekonštrukcia parku, sadových úprav, chodníkov a osvetlenia. Hradobný a parkanový múr bude obnovený do výšky 1 m a priekopové múry (ako aj ďalšia bašta) náznakovo do výšky 40 cm nad úroveň terénu. Samotná fontána bude mať rozmery približne 15 x 50 m, pričom jej súčasťou budú  aj svetelné a hudobné efekty. Prvá etapa obnovy parku, mlynského náhonu a opevnenia bude ukončená do konca augusta 2010.

Celkový rozpočet na prvú stavbu (Rekonštrukcia opevnenia a náhonu v parku na ul. Dlhý rad) je plánovaný na 1, 555. 260 eur, z toho dotácia ministerstva financií 677. 413 eur (rok 2009) a 213. 846 eur (tento rok).

Na druhú stavbu (Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry Mesta Bardejov - severná časť, západný úsek) je plánovaný celkový vo výške 624.989 eur, z toho dotácia ministerstva kultúry   490. 000 eur.

 

V roku 2010 bude naďalej pokračovať obnova bytov v bytových domoch na Radničnom námestí.  V tomto roku sa dotkne domov č. 25 a č. 30.

Obnova bytov spočíva vo vytvorení nových bytových jednotiek v podkrovných priestoroch bytových domov na Radničnom námestí. V bytovom dome č. 25 to budú tri byty a v bytovom dome  č. 30  taktiež  tri byty.

Celkové náklady na obidva domy sú rozpočtované na 497. 783 eur, z toho dotácia ministerstva výstavby predstavuje 305. 680 eur.

 

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám