Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

ihriskoMesto Bardejov v posledných rokoch vyvinulo značné úsilie za účelom realizácie výstavby viacúčelových ihrísk. Tento projekt vznikol v minulosti na základe spolupráce medzi Slovenským futbalovým zväzom a Úradom vlády Slovenskej republiky za účelom oživenia športových aktivít  vo všetkých vekových kategóriách.

 

V priebehu roku 2007 bola realizovaná stavba viacúčelového ihriska v Bardejovskej Novej Vsi, ktorá bola financovaná prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z Nadácie SPP (takmer 50 %). Zvyšok financovalo mesto z vlastných zdrojov. Rozpočtový náklad stavby predstavoval čiastku viac ako 68 tis. €. Toto ihrisko bolo odovzdané do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. v roku 2008. Zhotoviteľom spodnej časti stavby bol INVEST – GROUP, s.r.o. Bardejov a zhotoviteľom vrchnej časti stavby M.CUP, s.r.o. Bratislava, ktorá bola vybraná Slovenským futbalovým zväzom ako dodávateľ a realizátor viacúčelových ihrísk

Správcom nedávno dokončeného multifunkčného ihriska v lokalite Moliterka na ul. Sama Chalupku sa na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bardejove stane s účinnosťou od 1.12.2010 BAPOS, m.p. Obe ihriská majú rozmery 33 x 18 m a sú určené hlavne na loptové hry. Počas zimných mesiacov je možné na ihrisku vytvoriť ľadovú plochu. Zhotoviteľom viacúčelového ihriska s ďalšími podobjektmi (terénne úpravy a spevnené plochy, oplotenie a tribúna, športová a oddychová časť) na Moliterke s rozpočtovým nákladom prevyšujúcim 200 tis. €  bola firma EUROSTAV PLUS, s.r.o.

 

Prevádzkovanie multifunkčného ihriska v Bardejovskej Novej Vsi bolo zatiaľ sezónne t.j. v mesiacoch apríl až október. BAPOS, m.p. v prípade záujmu verejnosti o využívanie ihriska v zimných mesiacoch nemá problém zabezpečiť prevádzku správcom ihriska. Prevádzkový režim na multifunkčnom ihrisku vyplýva z prevádzkového poriadku. O športoviská v správe BAPOS, m.p. sa  starajú príslušný správcovia, ktorí ich pravidelne otvárajú a zatvárajú, prevádzajú základnú údržbu, ako aj poriadok v areáli a okolí.

Počas roku 2009 bolo vybudované viacúčelové ihrisko v areáli ZŠ s MŠ Pod papierňou, ktoré bolo z  55% financované dotáciou z Úradu vlády SR a zvyšok z vlastných zdrojov. Rozpočtový náklad stavby bol takmer 72 tis. €. Viacúčelového športové ihrisko s umelou trávou o rozmeroch 40x20 m slúži pre aktívne trávenie voľného času žiakov, detí a širokej verejnosti.

ZŠ s MŠ Pod papierňou spravuje multifunkčné ihrisko od 1.1.2010. Správca má vypracovaný prevádzkový poriadok, ktorý sa žiaľ  nedá striktne dodržiavať, pretože ihrisko nie je oplotené a  nachádza sa  na voľnom priestranstve.

 

Dňa 23.8.2010 v neskorých nočných hodinách o 2°° hod. bola 3 maloletými deťmi časť ihriska podpálená. V súčasnosti už multifunkčné ihrisko slúži žiakom ZŠ s MŠ Pod papierňou a širokej verejnosti. Zo začiatku bol o multifunkčné ihrisko veľký záujem, ktorý však po čase poklesol.

 

V priebehu roku 2010 sa vybudovalo viacúčelové ihrisko aj v areáli ZŠ Wolkerova s rozpočtovým nákladov prevyšujúcim 72 tis. €. Ihrisko s umelou trávou o rozmeroch 33x18m v areáli ZŠ slúži nielen žiakom školy, ale aj žiakom iných škôl a širokej verejnosti.

 

Viacúčelové školské ihrisko sa naplno využíva od nového školského roka 2010/2011. V mesiacoch september a október 2010, pokiaľ to umožnilo počasie, absolvovali  žiaci školy hodiny telesnej a športovej výchovy práve na tomto ihrisku. V rámci záujmovej (krúžkovej) činnosti bolo ihrisko bohato vyťažené aj v popoludňajších hodinách. Okrem futbalového krúžku sa tam vykonávajú športové hry, pohybová príprava, vybíjaná a bedmintonový krúžok.

 

Pre deti je toto ihrisko veľkým spestrením výučby telesnej a športovej výchovy - motivuje ich k lepším športovým výkonom; farebné čiary, brány, basketbalové koše či ochranná sieť uľahčujú a zefektívňujú prácu aj vyučujúcemu. V popoludňajších hodinách a počas sviatkov a víkendov je ihrisko prístupné verejnosti z blízkeho okolia.

 

Realizáciu výstavby viacúčelového ihriska s ďalšími podobjektmi (terénne a sadové úpravy, pešie komunikácie, lavičky, verejné osvetlenie a kamerový systém) na sídlisku Vinbarg s rozpočtovým nákladom viac ako 267 tis. € (z toho dotácia z Ministerstva školstva SR - Národný program rozvoja športu - stavebné náklady 102.251 €) zabezpečuje firma RONIC SK, s.r.o. Stavba je v štádiu rozostavanosti, avšak jedno viacúčelové ihrisko o rozmeroch 40 x 20 m bude na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bardejove s účinnosťou od 1.12.2010 zverené do správy Základnej škole  na sídlisku Vinbarg.

 

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám