Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

biolog_odpadMesto Bardejov na základe zistenia o tom, že sa v katastrálnom území Bardejov vytvárajú nelegálne skládky biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (orezané konáre stromov, záhradný zelený odpad, pokosená tráva, atď.) upozorňuje, že v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Bardejov č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu je zakázané od 1. 1. 2006 skládkovať biologicky rozložiteľný odpad.

To znamená, že uvedený odpad nepatrí do zberných nádob na zmesové komunálne odpady a ukladá sa do domácich kompostovísk alebo do kontajnerov počas vyhláseného zberu takýchto odpadov.

Iným nakladaním s biologicky rozložiteľným odpadom ako je vyššie uvedené sa občan dopúšťa spáchania priestupku, za čo mu môže byť uložená pokuta do výšky 165,95 eur a nápravné opatrenie a to, legálne odstránenie odpadu, resp. úhrada nákladov mestu za odstránenie nelegálne uloženého odpadu.

Najblišie udalosti

07 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám