Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V stredu 18. septembra 2013 bola slávnostne ukončená  stavba „Intenzifikácia ČOV Bardejov“ v Bardejovskej Novej Vsi. Hlavným cieľom projektu bolo rozšírenie zásobovania pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd a tým aj ochrana vodných zdrojov pred znečistením. Realizácia tohto projektu tiež zabezpečila zlepšenie stavu rieky Topľa redukciou vypúšťaného znečistenia z ČOV Bardejov vo všetkých parametroch.

Stavba bola realizovaná v areáli pôvodnej ČOV a výstavba jej nových častí na voľných plochách areálu.

Celkový finančný náklad predstavoval viac ako 14 miliónov € a bol financovaný 85 % z Kohézneho fondu Európskej únie, 10 %  prispel štát z o svojho rozpočtu a 5% sa podieľala na spolufinancovaní Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice. Dodávateľom stavby bolo Združenie Chemkostav, a.s.- Ekostav a.s.

Predchádzajúca čistiareň odpadových vôd bola postavená v roku 1983 a už nebola kapacitne vyhovujúca a nespĺňala požadované kritériá podľa nových noriem.

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám