Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

„FVZ MŠ Komenského 24, Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Dátum podania: 30.05.2023
Doba realizácie: 07/2023 – 11/2023
Obsah projektu:    
Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny prostredníctvom obstarania fotovoltického zariadenia s celkovým výkonom 15,64 kWp, ktoré bude osadené na streche hospodárskeho pavilónu materskej školy Komenského 24. Na strechu objektu sa nainštaluje 34 fotovoltických panelov.
Celkové predpokladané náklady: 42 027,42 €
z toho požadovaná dotácia: 39 926,05 €

„Doplnenie technickej infraštruktúry – zberné nádoby kuchynský odpad 2023“
Environmentálny fond Oblasť C: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva
Činnosť C1 - Triedený zber komunálneho odpadu
Dátum podania: 13.04.2023
Doba realizácie: 04/2023 - 12/2023
Obsah projektu:
Efektívny zber biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne (BRKO) zakúpením 445 ks zberných nádob na doplnenie stojísk komunálnej bytovej výstavby, z toho 295 ks 660 litrových zberných nádob a 150 ks 240 litrových zberných nádob hnedej farby, prispôsobené na zber BRKO.
Celkové predpokladané náklady: 69 660,00 €
z toho požadovaná dotácia: 66 177,00 €

Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov - južná časť opevnenia - obnova parkánového múra a hradobnej priekopy“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy
Dátum podania:  13.12.2022
Doba realizácie: 04/2023 - 12/2023
Obsah projektu:
Obnova národnej kultúrnej pamiatky Opevnenie mestské, najmä  obnova pamiatkových objektov - hradobná priekopa (č. ÚZPF 1665/20) a parkánový múr (č. ÚZPF 1665/19). V plošnom rozsahu je II. etapa južnej časti určená od zrekonštruovanej časti južného barbakánu smerom na východ po Hrubú baštu a predmetom je obnova hradobnej priekopy, chodníkov, plôch pre peších a iluminačného osvetlenia, ktoré nadväzuje na ukončenú 1. etapu a prípravu pre osadenie vonkajšej expozície umeleckých diel. Obnova II. etapy južnej časti prebieha etapovito od roku 2018.
Celkové predpokladané náklady: 233 565,00 €
z toho požadovaná dotácia: 186 800,00 €

 

 

 

 

  Erb Mesta Bardejov

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2023-06-06 11:00 zuzana.graveczova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám