Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  10. 05.  2018

 

 

P R O G R A M

na XLVI. zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
16. 05. 2018 (streda) o 9,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove MsÚ v Bardejove

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 3. Návrh nakladania s majetkom mesta
 4. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií mesta za I. štvrťrok 2018
 5. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh za I. štvrťrok 2018:
  1. m .p. Bapos
  2. ZUŠ M. Vileca
 6. Správa o súdnych sporoch mesta
 7. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2017 a Správa a o činnosti Dozorných rád spoločností mesta:
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o.,
  4. Mestské Lesy, s. r.o.,
  5. Ekobard, a. s.
 8. Zásady odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov MsZ a hlavného kontrolóra 
 9. Rôzne
 10. Záver

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

XL.

a)      rekonštrukcia futbalového štadióna BNV – dotácia SFZ

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám