Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Vymedzenie hraníc pamiatkového územia

Pamiatková rezervácia Bardejov je vymedzená hranicou, ktorá sleduje obrys historického jadra stredovekého mesta, uzatvoreného opevnením.

Hranica Pamiatkovej rezervácie Bardejov podľa ulíc a aktuálnych čísiel parciel:

Hranica pamiatkovej rezervácie Bardejov, katastrálne územie Bardejov, začína sa v bode na rozhraní parciel č. 620, č. 619, č. 624/1 a č. 4267/1. Odtiaľ hranica vychádza východným smerom po rozhraní parciel č. 620 a č. 4267/1, zatáča sa na juh po rozhraní parcely č. 700 a parciel 665 a 621,  ďalej pretína parcelu č. 700 a pokračuje po rozhraní parcely č. 700 s parcelami č. 644 (Krátky rad), č. 706/1, č. 704, č. 703/1, č. 702, č. 701, č. 699 (Veterná ulica). Ďalej v oblúku pretína parcely č.  700 a č. 2242 (Šiancová ulica) a pokračuje južným smerom pretínajúc v cípe parcelu č. 2326. Následne v miernom oblúku juhozápadným smerom pretína parcely 2243/1, č. 2244, č. 2245, č. 2246, č. 2247, 2250, 2252 a v cípe pretína parcelu 2254. Ďalej západným smerom pretína parcelu č. 2242 a pokračuje po rozhranie parcely č. 2242 a parciel č. 764, č. 765 a č. 766 až do západného rohu parcely č. 2242, v ktorom sa táto parcela stretáva s parcelami č. 766 a č. 2274. Odtiaľ sa lomí na východ do bodu na rozhraní parciel č. 2242, č. 2222 a č. 2274. Z tohto bodu pretína parcelu č. 2274 (Ulica Fraňa Kráľa) juhozápadným smerom do spoločného bodu parciel č. 2221/3, č. 2274 a č. 2129. Pokračuje juhozápadným smerom po rozhraní parciel č. 2221/3 a č. 2129. V južnom bode parcely č. 2221/3 sa stáča na severozápad a sleduje rozhranie parcely č. 4267/2 (Ul. kpt. Nálepku) s parcelami č. 2221/3, č. 2218, č. 1058/8, č. 1057, č. 1058/1, č. 1056, č. 1055, č. 1054 a č. 1145. Z bodu na rozhraní parciel č. 1145, č. 4267/2 (Jiráskova ulica) a č. 1060 hranica, lomiac sa na západ, sleduje rozhranie parcely č. 4267/2 s parcelami č. 1060, č. 863/1, č. 976/1. Pokračuje po hranici parcely č. 4267/1 s parcelami č. 976/1, č. 982/3, č. 992/1, č. 2221/1 (Radničné nám.), č. 874/1 a č. 619. V severovýchodnom rohu parcely č. 619 sa hranica lomí na juh a napája sa na východiskový bod – rozhranie parciel č. 620, č. 619, č. 624/1 a č. 4267/1.

Vymedzenie hraníc ochranného pásma pamiatkového územia

Okresný úrad Bardejov – odbor regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov vydal dňa 18. 08. 2000 rozhodnutie č. 1/2000/01388 o vymedzení ochranného pásma pre pamiatkovú rezerváciu Bardejov.

Hranica ochranného pásma PR Bardejov podľa ulíc a aktuálnych čísiel parciel:

Územie ochranného pásma sa vymedzuje hranicou, ktorá začína na východnej strane ulice Dlhý rad bodom styku parciel čísla 609/2, 618/3 a 4267/1. Odtiaľ pokračuje po oblúku rozhrania parciel 4267/1 a 609/2 smerom na severovýchod, kde sa lomí v bode kolmice na Slovenskú ulicu prechádzajúc nivelačným bodom 525 na východný okraj parcely č. 4267/1. Tu sa lomí na juhovýchod a vedie po východnom okraji parcely č. 4267/1, v styku parciel č. 4267/1 a č. 700 pokračuje pozdĺž ulice Krátky rad  - východného okraja parcely č. 700. V tom istom smere nadväzuje na ulicu Starý Blich - po západnom okraji parcely č. 4274/2 a pokračuje až po bod, v ktorom sa lomí na západ kolmo na ulicu napájajúc sa na južný okraj parcely č. 2325. Pokračujú západným smerom pozdĺž južných okrajov parciel č. 2144/2, 2144/1 a 2143, kolmo pretína parcelu č. 2129 a ul. kpt. Nálepku (parcela č. 4267/2), napája sa na južný okraj parcely č. 2123/1 – cintorín sv. Jakuba, v juhozápadnom rohu parcely sa stáča na sever a pokračuje pozdĺž západného okraja parcely. V styku s parcelami č. 2115/17 a 2070/6 sa lomí na západ, prechádza severným okrajom parcely č. 2115/17 po bod, v ktorom sa stáča na sever, kolmo križujúc ulicu sv. Jakuba (parcela č. 2070/6), aby sa v tom istom smere napojila na západný okraj parcely č. 1132. Hranica ochranného pásma pokračuje smerom na sever pozdĺž západných parciel 1123, 1122, 1116, 1115, 1109, 1108. V severozápadnom rohu parcely č. 1108 sa hranica stáča na východ a napája sa na západný okraj parcely č. 1105. Ďalej pokračuje smerom na sever pozdĺž západných okrajov parciel č. 1103/2, 1103/3, 1090/7 a kolmo pretínajúc parcelu č. 1087/2 sa napája ulica kpt. Nálepku – západný okraj parcely č. 4167/2, pozdĺž ktorého sa tiahne smerom na severozápad pokračujúc po Jiráskovej ulici (parcela č. 4267/2) až po križovatku s ulicou Dlhý rad. Tu sa zatáča smerom na západ, prechádzajú po južnom okraji parcely č. 4261/1. V styku s parcelou č. 40/5 sa napája na južný okraj a ohraničuje areál Židovského suburbia – z juhu Mlynskou ulicou t. j. južným okrajom parcely č. 1002/2, západným okrajom parcely č. 1003/1 a ďalej južným okrajom parciel č. 1004/1 a č. 1004/4, pokračuje južným okrajom parcely č. 1293/1 po západný bod na tejto priamke (rozhranie parcely č. 1293/1 a 1292/1), kde sa lomí na sever a v miernom oblúku pretína parcelu č. 1293/1 (areál súkromnej firmy) sa napája na juhozápadný roh parcely č. 1295/1. Potom prechádza jej západným a severným okrajom a ďalej pokračuje severným okrajom parciel č. 1004/4, 1004/1 a 1004/3. V mieste styku parciel č. 1004/3, č. 48/3 a Štefánikovej ulice (parcela č. 4261/1) prechádza kolmo na jej severný okraj a po tomto okraji pokračuje postupne smerom na východ, potom na juh a naväzuje opäť na ulicu Dlhý rad – severný okraj parcely č. 4261/1 a 4267/1, pozdĺž ktorého sa tiahne smerom na východ až po východiskový bod na rozhraní parciel č. 609/2, 618/3 a 4267/1.

Hranica pamiatkovej rezervácie

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám