Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Ing. Juraj Popjak


Ing. Juraj Popjak
prednosta mestského úradu
juraj.popjak@bardejov.sk 054 / 4862 127

Prehľad základných úloh a funkcií:

 1. Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor.
 2. Funkciu prednostu MsÚ môže vykonávať iba občan, ktorý má vysokoškolské vzdelanie.
 3. Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.
 4. Prednostu MsÚ zastupuje počas jeho neprítomnosti na základe písomného poverenia prednostom poverený vedúci odboru alebo vedúci samostatného oddelenia. Poverenie je na dobu neurčitú, resp. na dobu určitú. Pri zastupovaní prednostu MsÚ ho určený zástupca zastupuje v plnom rozsahu jeho kompetencií, okrem návrhov týkajúcich sa pracovno-právnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov.
 5. Prednosta MsÚ plní najmä tieto úlohy:
  1. vedie Mestský úrad, organizuje a usmerňuje jeho prácu, zodpovedá za činnosť Mestského úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti,
  2. organizuje a kontroluje hospodársku a správnu činnosť oddelení Mestského úradu, koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku,
  3. podáva návrhy na zmenu organizačného usporiadania Mestského úradu,
  4. priamo riadi vedúcich odborov a vedúcich samostatných oddelení Mestského úradu,
  5. vypracúva pracovné náplne ním priamo riadených zamestnancov,
  6. vydáva organizačné pokyny a metodické usmernenia prednostu ako vnútroorganizačné riadiace akty,
  7. zabezpečuje spoluprácu s organizáciami v zriaďovateľskej  alebo  zakladateľskej pôsobnosti mesta,
  8. rozhoduje o tuzemských pracovných cestách všetkých zamestnancov,
  9. zabezpečuje realizáciu úloh uložených priamo primátorom a úloh uložených uzneseniami mestského zastupiteľstva vrátane úloh, ktorých plnenie vyžaduje súčinnosť jednotlivých oddelení Mestského úradu,
  10. kontroluje plnenie úloh uložených poradou primátora a navrhuje opatrenia za ich neplnenie,
  11. predkladá primátorovi návrh na úpravu platových náležitostí zamestnancov mesta a návrh na odmenu zamestnancom za aktivitu pri plnení úloh v súlade s Poriadkom odmeňovania,
  12. predkladá materiály na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva v rozsahu stanovenom primátorom a v súlade s plánom zasadnutí týchto orgánov,
  13. zabezpečuje pre poslancov mestského zastupiteľstva nevyhnutnú organizačnú a materiálno-technickú pomoc v súvislosti s ich úlohami v mestskej rade, v mestskom zastupiteľstve a v komisiách mestského zastupiteľstva,
  14. predkladá primátorovi podklady v oblasti personálnej a pracovnoprávnej agendy zamestnancov mesta,
  15. na základe osobitného poverenia primátora prenáša primátorom určené úlohy, zabezpečuje a vykonáva koordinačnú činnosť u zástupcov primátora, hlavného kontrolóra mesta, náčelníka mestskej polície a v právnických osobách zriadených alebo založených mestom v prípade, že primátor im tieto úlohy neukladá priamo.
 6. V dobe neprítomnosti primátora a zástupcu primátora je prednosta oprávnený vykonávať aj pracovné činnosti štatutárneho orgánu na základe písomného poverenia primátorom alebo zástupcom primátora.
 7. Pokiaľ tento organizačný poriadok nevymedzí príslušnosť pre vykonanie niektorých činností, vybavuje vec odbor, oddelenie, organizačný útvar alebo  zariadenie bez právnej subjektivity, ktoré obvykle príbuzné činnosti vykonáva. V sporných prípadoch rozhoduje prednosta MsÚ.

Kancelária prednostu mestského úradu

1/ Kancelária prednostu mestského úradu má osobitné samostatné postavenie vo vnútornej štruktúre Mestského úradu na úrovni oddelenia, je priamo riadená prednostom Mestského úradu a člení sa na

- sekretariát prednostu,
- referát informatiky,
- útvar právny a priestupkov,
- útvar stratégií a projektového manažmentu.

2/ Úlohou kancelárie prednostu mestského úradu je najmä:

- zabezpečovanie organizačných, informačných a evidenčných prác v kancelárii prednostu Mestského úradu,
- prijímanie oficiálnych hostí a návštev,
- organizovanie všetkých porád prednostu Mestského úradu (zápisnice a kontrola úloh),
- evidencia došlej pošty adresovanej prednostovi Mestského úradu a sledovanie jej vybavovania,
- účasť na rokovaniach MsR a MsZ, kde zamestnankyňa kancelárie plní úlohu zapisovateľky a vyhotovuje z týchto rokovaní uznesenia MsR a MsZ a zápisnice,
- príprava pozvánky na rokovanie MsR a MsZ, časových a obsahových plánov zasadnutí MsR a MsZ,
- príprava kompletných materiálov zo zasadnutí MsR a MsZ pre elektronickú archiváciu,
- vedenie agendy interpelácií poslancov MsZ, postúpenie interpelácií príslušným oddeleniam MsÚ a organizáciám na vybavenie a sledovanie ich vybavenia,
- spolupráca a účasť sa na príprave materiálov na rokovanie orgánov mesta,
- zverejňovanie informácií zo zasadnutí MsZ na internete v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
- vedenie evidencie tuzemských služobných ciest zamestnancov mesta,
- vykonávanie ďalších činností zabezpečujúcich riadny chod sekretariátu prednostu Mestského úradu podľa pokynov prednostu Mestského úradu.
- budovanie a zabezpečovanie fungovania všetkých zložiek informačného systému mesta (hardware, software, LAN, dáta, e-mail, www), ako i ostatného software (kancelársky SW a ostatné dáta v digitálnej forme – zbierky zákonov, elektronické slovníky a pod.),
- získavanie digitálnych dát z existujúcich zdrojov (MsÚ, správcovské organizácie, štátna správa, spolupracujúce organizácie, dodávatelia a iní ),
- plnenie úloh na úseku zavádzania a efektívneho využívania výpočtovej techniky a programového vybavenia využívaného pri činnosti oddelení a referátov miestneho úradu a vykonávanie funkcie správcu lokálnej počítačovej siete a serverov s operačnými, databázovými a komunikačnými systémami,
- zabezpečovanie servisu a prevádzky hardware a software Mestského úradu
- zabezpečovanie digitalizácie dát, konverzie dát, zálohovanie dát (tvorba digitálnych dátových archívov) a analýzy dát, antivírové opatrenia
- plnenie úloh v oblasti informačnej bezpečnosti, výmena spotrebného materiálu a náhradných dielov k výpočtovej technike
- nákup nového hardware, software a ostatných informačných technológií, správa koncových uzlov internetu a komunikačnej siete
- zabezpečovanie bezporuchového chodu telekomunikačnej siete
- tvorba a aktualizácia koncepcie budovania Mestského informačného systému / ďalej len MIS/
- zabezpečovanie aktualizácie jednotlivých podsystémov v nadväznosti na zmenu legislatívy
- evidencia hardware a software, vypracovanie podkladov pre inventarizáciu a vyraďovanie,
- vykonávanie prezentačných, publikačných a grafických prác pre potreby mesta
- zabezpečovanie elektronickej komunikácie Mestského úradu s okolím, školenia a poradenstvo pre užívateľov MIS
- sledovanie vývoja v oblasti IT s možnosťou jeho využitia v MIS
- diagnostikovanie a následné odstraňovanie chyby počítačových systémov a sietí, príprava a predkladanie zásad a postupov prednostovi Mestského úradu za účelom prevencie zlyhania počítačových systémov
- zabezpečovanie právnej agendy vrátane zastupovania zamestnávateľa v súdnych sporoch
- tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy
- koordinovanie a zabezpečovanie volieb, referenda alebo miestneho hlasovania
- vypracúvanie podkladov pre zásadné akty riadenia pre štatutárny orgán v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- vypracovávanie vnútroorganizačných predpisov mesta, interných smerníc, pracovného poriadku, kolektívnej zmluvy
- vypracovávanie právnych stanovísk v oblasti samosprávy
- poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa
- koordinácia činnosti oddelení spojená so sledovaním dodržiavania postupu pri uplatňovaní Zásad o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií
- vedenie dokumentácie právnych predpisov, právnych noriem mesta, centrálnej evidenciu všetkých zmlúv mesta,
- zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií,
- kontrola uznesení prijímaných MsZ s legislatívnymi normami,
- vybavovanie agendy na úseku prevencie kriminality a priestupkov a zabezpečovanie prípravy a výkonu individuálnych právnych aktov,
- prejednávanie priestupkov v pôsobnosti mesta podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- prejednávanie priestupkov a správnych deliktov, ktoré podľa osobitných predpisov patria do pôsobnosti samosprávy,
- zabezpečovanie súčinnosti so subjektmi prevencie v rámci verejnej správy, policajným zborom, mimovládnymi organizáciami a inými subjektmi,
- podieľať sa na tvorbe a hodnotení preventívnych aktivít v spolupráci s mestskou políciou,
- uskutočňovať konzultačnú činnosť v oblasti prevencie kriminality.
- sledovanie informácií o možnostiach čerpania prostriedkov z fondov EÚ, dotácií ministerstiev a iných zdrojov v záujme skvalitnenia rozvoja mesta Bardejov,
- centrálna evidencia projektov a projektových zámerov, vrátane ich publicity na webovej stránke mesta,
- koordinačná, metodická a poradenská činnosť jednotlivým oddeleniam v rámci využívania finančných prostriedkov z vonkajších zdrojov,
- komunikácia a spolupráca s externými dodávateľmi v prípade, že sa Mesto rozhodne pre takúto formu zabezpečenia projektu,
- zabezpečovanie implementácie schválených projektov v súlade s možnosťami Mesta interným alebo externým spôsobom.

Dokumenty a tlačiváKontakty

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám