Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

„Dobudovanie cyklochodníka ul. Štefánikova (Za Ekobardom) a prepojenie obslužnej komunikácie JZ obchvatu mesta do siete cyklotrás v meste Bardejov“
Ministerstvo dopravy a výstavby SR – Plán obnovy
Výzva č. 1: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry
Komponent: 3 - Udržateľná doprava
Investícia: 1 - Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy
Dátum podania: 29.09.2022
Doba realizácie: 03/2023 – 02/2024
Obsah projektu:    
Výstavba nového cyklochodníka je situovaná pozdĺž Mníchovského potoka až po jeho zaústenie do rieky Topľa. Cyklochodník začína napojením na existujúci cyklochodník na ul. Štefánikova, ďalej ide po pravom brehu pozdĺž Mníchovského potoka, kde je navrhnutá cyklolávka a prechádza na ľavý breh Mníchovského potoka. Potom sa napája na obslužnú komunikáciu vedúcu okolo obchvatu na ľavej strane Tople, ktorá prechádza až do Mokroluhu. Trasa ďalej pokračuje po ľavom brehu Mníchovského potoka, kde pomocou rampy a lávky cez Topľu sa na pravom brehu Tople napája na existujúcu obslužnú komunikáciu. Súčasťou navrhovaného cyklochodníka sú dve cyklolávky – premostenie cez Mníchovký potok a Topľu, prístrešok pre cyklistov a verejné osvetlenie. Celková dĺžka cyklotrasy je 2 693 m. Realizáciou projektu dôjde k prepojeniu existujúcich aj plánovaných cyklotrás v meste a k cyklistickému prepojeniu mesta Bardejov a obce Mokroluh.
Celkové predpokladané náklady: 1 367 623,70 €
z toho požadovaná dotácia: 1 139 686,42 €

„Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Bardejov“
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti
Dátum podania: 21.09.2022
Doba realizácie: 01/2023 – 09/2023
Obsah projektu:    
Projekt bude realizovaný s cieľom rozšíriť spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta a zabezpečiť súlad so zákonom č. 95/2019 Z. z. a č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v čo  najvyššej možnej miere. Po implementácii projektu budú procesy zavedené do praxe a vykonávané našimi zamestnancami, ako aj externými konzultantami vrátane manažéra kybernetickej bezpečnosti. Hlavným výsledkom realizácie  projektu bude zavedenie procesov governance IT bezpečnosti a riadenia rizík mesta, spolu so zavedením politík pre „Business Continuity Management“ a obstaraním služieb „ Security Operation Centre“.
Celkové predpokladané náklady: 175 854,39 €
z toho požadovaná dotácia: 167 061,67 €

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri športovej hale v Bardejove“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 30.06.2022
Doba realizácie: 11/2022 – 04/2023
Obsah projektu:    
Zníženie energetických nákladov administratívnej budovy nasledovnými opatreniami: zateplenie obvodového plášťa, sokla, stropu, strechy, výmena drevených zdvojených schátralých okien na plastové s izolačným trojsklom, výmena vstupných oceľových dverí a zádveria, výmena žiarovkových svietidiel za svietidla LED, vyregulovanie ústredného vykurovania so samostatným meraním tepla, výmena časti radiátorov, vetranie šatní na prízemí rekuperáciou tepla, úprava bleskozvodu.
Celkové predpokladané náklady: 627 558,97 €
z toho požadovaná dotácia: 596 181,02 €

„Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 2. etapa – časť A“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7 REACT-EÚ  
Špecifický cieľ: 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Dátum podania: 10.06.2022
Doba realizácie: 10/2022 - 06/2023
Obsah projektu:    
Revitalizácia druhej etapy sídliska spočíva v úprave vnútroblokov v jeho západnej časti v priestore medzi ulicami Komenského, Ťačevskej a Sázavského. Predmetom úprav je kompletná regenerácia pôvodných asfaltových hracích plôch, doplnenie priestorov sídliska o nové detské ihriská, multifunkčné ihriská a workoutové ihrisko, regenerácia existujúcich a doplnenie nových chodníkov, doplnenie mobiliáru a verejného osvetlenia. Doplnená bude aj vzrastlá zeleň. Všetky priestory vnútroblokov sú riešené tak, aby boli prístupné osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Projekt je rozdelený na dve časti: časť A zahŕňa zóny 1 – 4.
ZÓNA 1: Jedná sa o priestor vymedzený z južnej strany ul. Ťačevská, zo severnej strany areálom MŠ, z východnej a západnej strany vnútrosídliskovými komunikáciami s parkoviskami. Nachádzajú sa tu 3 vežové bytové domy a prízemný objekt predajne potravín. Priestor medzi domami má charakter parku. Krížom cez neho prechádzajú chodníky, ktoré budú zregenerované. Pri každom bytovom dome bude umiestnené detské ihrisko s rôznymi zariadeniami pre deti doplnené prístreškami s lavičkami. Bude tam tiež multifunkčné ihrisko pre basketbal a volejbal.
ZÓNA 2: Detské ihrisko s pieskovým povrchom bude nahradené dopadovou plochou s  povrchom z EPDM., súčasťou ďalšieho ihriska budú aj prístrešky s lavičkami. O 3m vyššie v strede vznikne tzv. plató, na ktorom bude umiestnený športový park s 2 multifunkčnými ihriskami rôznej veľkosti a workoutovým ihriskom so športovo-pohybovými zariadeniami pre rôzne vekové skupiny.
ZÓNA 3: Jedná sa o pozdĺžny pomerne úzky priestor medzi dvomi sekciovým domami a areálom MŠ a budú v ňom rovnomerne umiestnené menšie detské ihriská s prístreškami a lavičkami. Pieskoviská resp. ich pozostatky, ktoré sa tu nachádzajú budú odstránené.
ZÓNA 4: Jedná sa o priestor sídliska, ktorý už bol čiastočne revitalizovaný v 1.etape. V tomto priestore sa dopĺňajú hlavne chodníky – mlatový a dláždený až po ulicu Komenského, za ktorou by mali pokračovať v rámci 3.etapy.
Celkové predpokladané náklady: 1 493 588,60 €
z toho požadovaná dotácia: 1 418 909,17 €

„Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 2. etapa – časť B“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7 REACT-EÚ  
Špecifický cieľ: 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Dátum podania: 10.06.2022
Doba realizácie: 10/2022 - 06/2023
Obsah projektu:    
Revitalizácia druhej etapy sídliska spočíva v úprave vnútroblokov v jeho západnej časti v priestore medzi ulicami Komenského, Ťačevskej a Sázavského. Predmetom úprav je kompletná regenerácia pôvodných asfaltových hracích plôch, doplnenie priestorov sídliska o nové detské ihriská, multifunkčné ihriská a workoutové ihrisko, regenerácia existujúcich a doplnenie nových chodníkov, doplnenie mobiliáru a verejného osvetlenia. Doplnená bude aj vzrastlá zeleň. Všetky priestory vnútroblokov sú riešené tak, aby boli prístupné osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Projekt je rozdelený na dve časti: časť B zahŕňa zóny 5 – 7.
ZÓNA 5: Jedná sa o pomerne uzavretý priestor medzi dvomi sekciovým domami, radovými garážami a areálom MŠ. Navrhované riešenie spočíva vo vytvorení športového parku vymedzeného od priestoru bytových domov po celom obvode mlatovým chodníkom v tvare oválu. Priečnymi komunikáciami je ovál rozčlenený na tri sektory. Sú v nich umiestnené multifunkčné ihrisko, detské ihrisko a workoutové ihrisko so športovo-pohybovými zariadeniami pre rôzne vekové skupiny.
ZÓNA 6: Jedná sa o podobný priestor ako v zóne 5, ktorý je aj podobne riešený.
ZÓNA 7: Jedná sa okrajový priestor medzi sekciovým domom a cestou, ktorý má parkový charakter. Doplnia a zregenerujú sa tu chodníky a lavičky a stromy. Priestor bude možné využívať na venčenie psov.
Celkové predpokladané náklady: 884 402,08 €
z toho požadovaná dotácia: 840 181,98 €

„Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 3. etapa – časť A“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7 REACT-EÚ  
Špecifický cieľ: 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Dátum podania: 10.06.2022
Doba realizácie: 10/2022 - 06/2023
Obsah projektu:    
Revitalizácia tretej etapy sídliska je v jeho východnej časti v priestore ohraničenom na západe ul. Komenského, na severe areálom MŠ a ul. Bezručova, na východe ul. Ťačevská a na severe areálom sociálnych služieb a čerpacou stanicou. Predmetom úprav je kompletná regenerácia pôvodných asfaltových hracích plôch, doplnenie priestorov sídliska o nové detské ihriská, multifunkčné íhriská a iné športoviská, regenerácia existujúcich a doplnenie nových chodníkov, doplnenie mobiliáru a verejného osvetlenia a vzrastlej zelene. Všetky priestory vnútroblokov sú riešené tak aby boli prístupné osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Riešené územie je pomerne rozsiahle, rozmanité a členité. Nachádza sa tu 6 sekciových a 6 vežových panelových bytových domov, medzi ktorými sú viacej alebo menej uzavreté mikropriestory. Podľa týchto mikropriestorov je riešené územie v projekte rozčlenené do siedmych zón. Časť A zahŕňa zóny 8,10 a 11.
ZÓNA 8: Pôvodné chodníky budú zregenerované, pri každom bytovom dome bude umiestnené detské ihrisko s rôznymi zariadeniami pre deti s prístreškami a lavičkami. Budú tu umiestnené dve ihriská, jedno pre basketbal a volejbal a druhé pre streetball. Severnou časťou zóny bude prechádzať mlatový chodník, ktorý ju prepojí s ďalšími zónami a chodník pre peších  prechádzajúci celým sídliskom.
ZÓNA 10: Budú sa tu nachádzať dve multifunkčné ihriská rôznej veľkosti a altánky s lavičkami. Jeden sektor je vyčlenený pre inkluzívne detské ihrisko (ide o samostatný projekt). V ďalších sektoroch bude umiestnený motorik park určený pre všetky vekové kategórie a workoutové ihrisko so športovo-pohybovými zariadeniami pre rôzne vekové skupiny.
ZÓNA 11: Pozostáva z doplnenia chodníkov, ktoré prepájajú sídlisko na ďalšie mestské časti.
Celkové predpokladané náklady: 1 645 152,25 €
z toho požadovaná dotácia: 1 562 894,64€

„Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 3. etapa – časť B“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7 REACT-EÚ  
Špecifický cieľ: 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Dátum podania: 13.06.2022
Doba realizácie: 10/2022 - 06/2023
Obsah projektu:    
Revitalizácia tretej etapy sídliska je v jeho východnej časti v priestore ohraničenom na západe ul. Komenského, na severe areálom MŠ a ul. Bezručova, na východe ul. Ťačevská a na severe areálom sociálnych služieb a čerpacou stanicou. Predmetom úprav je kompletná regenerácia pôvodných asfaltových hracích plôch, doplnenie priestorov sídliska o nové detské ihriská, multifunkčné íhriská a iné športoviská, regenerácia existujúcich a doplnenie nových chodníkov, doplnenie mobiliáru a verejného osvetlenia a vzrastlej zelene. Všetky priestory vnútroblokov sú riešené tak aby boli prístupné osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Riešené územie je pomerne rozsiahle, rozmanité a členité. Nachádza sa tu 6 sekciových a 6 vežových panelových bytových domov, medzi ktorými sú viacej alebo menej uzavreté mikropriestory. Podľa týchto mikropriestorov je riešené územie v projekte rozčlenené do siedmych zón. Časť B zahŕňa zóny 9, 12, 13 a 14.
ZÓNA 9: Vytvorí sa športovo-relaxačný park vymedzený od priestoru bytových domov po celom obvode mlatovým chodníkom v tvare obdĺžnika, rozčleneného na štyri sektory, v ktorých budú umiestnené dve multifunkčné ihriská rôznej veľkosti, detské ihrisko, altánky s lavičkami, trampolíny a  priestorová lanová konštrukcia na lezenie pre staršie deti.  
ZÓNA 12: Jedná sa o priestor vo východnej časti riešeného územia, ktorý je vymedzený z východnej a južnej strany ul. Ťačevská, zo západnej a severnej strany vnútro sídliskovými komunikáciami s parkoviskami. Nachádzajú sa tu 3 vežové bytové domy. Pri každom bytovom dome bude umiestnené detské ihrisko pre deti doplnené s prístreškami a lavičkami. V zóne bude multifunkčné ihrisko pre basketbal a volejbal. Doplnia a zregenerujú sa chodníky, lavičky a stromy.
ZÓNA 13: Jedná sa o priestor medzi 3 sekciovými domami a areálom zariadenia sociálnych služieb. Pôvodné asfaltové ihrisko bude nahradené novým multifunkčným ihriskom. Bude tu umiestnené nové detské ihrisko s prístreškami a lavičkami. Oceľové konštrukcie, ktoré sa tam nachádzajú budú odstránené, ako aj pieskoviská resp. ich pozostatky.
ZÓNA 14: Jedná sa o okrajový priestor medzi sekciovým domom a cestou, ktorý má parkový charakter. Doplnia a zregenerujú sa tu chodníky a tiež sa doplnia stromy. Priestor bude možné využívať na venčenie psov.
Celkové predpokladané náklady: 1 034 811,31 €
z toho požadovaná dotácia: 983 070,74 €

„Regenerácia vnútroblokových priestorov na ul. Námestie L. Berku v m. č. Bardejovská Nová Ves“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7 REACT-EÚ  
Špecifický cieľ: 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Dátum podania: 13.06.2022
Doba realizácie: 10/2022 - 06/2023
Obsah projektu:    
Projekt rieši regeneráciu vnútrobloku v mestskej časti Bardejovská Nová Ves medzi ulicami Námestie L. Berku a Giraltovskej. V rámci revitalizácie vnútrobloku bude osadené nové detské ihrisko s hracími prvkami, lavičkami, odpadkovými košmi, inline dráha, altánok, multifunkčné ihrisko a budú zrealizované sadové úpravy. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj rekonštrukcia peších komunikácií, spevnených plôch, verejného osvetlenia, oplotenie multifunkčného ihriska a osadenie prvkov drobnej architektúry.
Celkové predpokladané náklady: 959 776,51 €
z toho požadovaná dotácia: 911 787,68 €

„Cyklochodník na ul. Slovenská v Bardejove“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Špecifický cieľ: 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Dátum podania: 27.12.2021
Doba realizácie: 09/2021 - 03/2023
Obsah projektu:    
Vybudovanie cyklochodníka  na ul. Slovenská v úseku od križovatky ul. Krátky rad – ul. Dlhý rad – ul. Slovenská až po rieku Topľa pozdĺž komunikácie I/77. Povrch cyklochodníka bude z asfaltového betónu zelenej farby, súčasťou je aj verejné osvetlenie pozdĺž cyklochodníka. Celková dĺžka navrhovaného cyklochodníka je cca 540,00 m.
Celkové predpokladané náklady: 246 803,00 €
z toho požadovaná dotácia: 234 462,85 €

„Podpora udržateľnosti vo viacúčelovom zariadení Žriedlo Bardejovské Kúpele“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Špecifický cieľ: 7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
Dátum podania: 24.11.2021
Doba realizácie: 03/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii:
- výmena osvetľovacej techniky
- rekonštrukcia priestorov malej sály
- prepojenie audiovizuálnej techniky v rámci objektu
Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie:
- rekonštrukcia hygienických zariadení určených pre návštevníkov a výmena sanity za bezdotykovú
- vyčistenie vzduchotechniky a zvýšenie hyg. úrovne vďaka filtrom
- osadenie vzduchočistiacej techniky
- výmena vnútorných dverí, verejne prístupných priestorov, za bezdotykové
Celkové predpokladané náklady: 198 557,98 €
z toho požadovaná dotácia: 188 630,08 €

 

 

 

erb bj

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2022-10-03 11:00 zuzana.graveczova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

09 dec 2022
19:00 - 22:00
ROBO OPATOVSKÝ & BAND
25 nov 2022
19:00 - 21:00
LACIKÁM NEDRÁŽDI
10 nov 2022
16:00 - 16:00
BARBARA RUCHALA - IKONY

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám