Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove vydalo podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g), § 22 ods. 8 a § 24 ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 25 Štatútu mesta  Všeobecne záväzné nariadenie o používaní symbolov mesta Bardejov.
Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá používania symbolov mesta Bardejov a stanoviť úhradu za použitie erbu mesta a s tým súvisiace náležitosti.

Erb mesta

Bardejov dostal svoj mestský symbol v roku 1453 od kráľa Ladislava. Bardejovský erb tvorí štít, rozdelený na dve polovice. V hornej modrej časti sú umiestnené dve skrížené halapartne a v ich hornom výseku sa voľne vznáša zlatá koruna, v dolnom zlatá ľalia. Dolnú polovicu vypĺňa sedemkrát Červeno - strieborné delené pole, totožné so štátnym erbom arpádovskej doby. Nosičom erbu je anjel s rozprestretými krídlami. Bardejovský erb je typickým obrazom heraldickej tvorby 15. storočia, kde v skrížených halapartniach sa odzrkadľuje symbol pohraničného mesta.

Erb mesta
 

Vlajka mesta

Vlajku mesta Bardejov tvoria dva vodorovné pruhy - horný modrý a spodný červený rovnakej šírky. Pomery jej strán sú 2 : 3. Je pripevnená k žrdi tak, aby sa dala vztyčovať a spúšťať.

Vlajka mesta
 

Pečať mesta

Pečať mesta Bardejov tvorí štvoroblúková kružba, ktorú vypĺňa erb mesta Bardejov vrátane nosiča erbu. Okolo štvoroblúkovej kružby je umiestnený hrubopis s legendou MESTO BARDEJOV v slovenskom a latinskom jazyku. Pečať mesta sa používa:
- na pečatenie významných listín a dokumentov
- na listine o udelení čestného občianstva mesta
- na ďalších dokumentoch podľa rozhodnutia primátora alebo mestského zastupiteľstva

Pečať mesta
 

Mestské insígnie

Mestské insígnie (primátorská reťaz) pozostávajú z hlavného znaku - tvarovanej medaily, v strede ktorého je vystupujúci erb mesta Bardejov. Znak je vyrobený zo žltého a strieborného kovu. Na znak je malou spojkou napojená žltostrieborná rozvetvujúca sa tvarovaná vložka, ktorá obsahuje  reliéfy starobylej Radnice, Baziliky sv. Egídia a znak Bardejovských Kúpeľov  a ktorá prechádza v súvislú reťaz, ktorá má 21 článkov. Reťaz je vyrobená zo žltého a strieborného kovu a tiež je umelecky tvarovaná. Články reťaze sú navzájom pospájané krúžkami zo žltého kovu.        

Aktualizoval: Ivan Leščišin, Ing. 2017-01-19, 10:20, ivan.lescisin@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám