Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Predseda NR SR rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 5. marca 2016. Kandidáti 23 politických strán, hnutí a koalícií v tento deň zabojujú o miesto v 150 - člennom slovenskom parlamente. Voľby sa uskutočnia v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Voľby do NR SR sa v poradí ako prvé budú riadiť novými legislatívnymi pravidlami. Od 1.7.2015 nadobudlo účinnosť niekoľko zákonov, ktoré upravujú problematiku volieb a volebnej kampane. Konkrétne ide o zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Uvedené právne predpisy zjednocujú volebné pravidlá, ktoré boli pôvodne upravené rozdielnym spôsobom vo viacerých zákonoch.  

Oproti doterajším volebným pravidlám došlo k viacerým zmenám. Predloženie občianskeho preukazu je nevyhnutnou podmienkou účasti voliča na hlasovaní vo voľbách. Zaviedla sa aj povinnosť voliča vlastnoručným podpisom potvrdiť v zozname voličov prevzatie hlasovacích lístkov a obálky. Hlasovacie lístky sa po novom môžu len krúžkovať.  

Voličovi sa ukladá nová povinnosť odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne opravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky. Ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne vyplnené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.   

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa bude zdržiavať mimo jej územia, mal možnosť do 15. januára 2016 požiadať obec (mesto) o možnosť voliť poštou. V Bardejove túto zákonnú možnosť využilo celkom 206 voličov, čo v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami do NR SR v roku 2012 predstavuje viac ako dvojnásobok.

V Bardejove postupne pribúdajú voliči, ktorí chcú hlasovať mimo svojho miesta trvalého pobytu prostredníctvom hlasovacieho preukazu. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu môže volič podať v listinnej forme na adrese Mestský úrad Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na mailovej adrese podatelna@bardejov.sk tak, aby predmetná žiadosť bola doručená najneskôr do 15. februára 2016. Pri obidvoch spôsoboch podávania žiadosti táto musí  obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, názov ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr 4. marca 2016 do 15.00 hod na podateľni Mestského úradu v Bardejove, prízemie, kancelária č. 2. Plná moc na prevzatie hlasovacieho preukazu nemusí byť úradne overená.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám