Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V stredu 30. apríla uplynie termín, dokedy je potrebné zaplatiť tohtoročný poplatok za tuhý komunálny odpad. V zmysle § 77 ods. 2 zákona Národnej rady SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, je poplatníkom fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať byt, nebytový priestor a stavbu.
Pri vyrubovaní poplatku poplatníci (bez ohľadu nato, či majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt) môžu získať úľavu, resp. oslobodenie len ak preukážu, že sa v mieste trvalého (resp. prechodného) bydliska dlhodobo nezdržiavajú alebo preukážu platenie poplatku v inej obci. (Informácie o poplatníkoch a ich trvalom alebo  prechodnom pobyte  čerpá oddelenie daní a polatkov mestského úradu z evidencie obyvateľstva.)
V prípade, že výška vyrubeného poplatku nepresiahne sumu 50 eur, musí sa táto zaplatiť  naraz do 30. apríla tohto roka. U tých platiteľov, kde presahuje túto hranicu sa platba rozdelí na dve splátky. Prvú splátku je potrebné uhradiť tento mesiac, druhú do 31. augusta 2010.

Poplatok možno zaplatiť buď bezhotovostným prevodom z  účtu vedeného v banke na účet správcu poplatku alebo v hotovosti. V prípade platby v hotovostí môže platiteľ uhradiť stanovenú čiastku poštovým poukazom, ktorý bol distribuovaný spolu s platobným výmerom, na účet správcu poplatku alebo ju zaplatiť priamo v pokladni mestského úradu (hlavná budova, Radničné námestie č. 16, dvorný trakt). Takýmto spôsobom je však možné uhradiť len tie platby, ktorých celková výška poplatku za odpad nepresahuje sumu 331,94 eur.

Platbu do pokladne mestského úradu možno uhradiť každý pracovný deň v čase od 7. 30. hod. do 12. hod. a od 13. 00. hod. do 15. hod. (pondelok, utorok, štvrtok), od 13. 00. hod. do 15. 30. hod. (streda) a od 13. hod. do 14. 30. hod. (piatok).

Viac informácií o úľavách môžu poplatníci zistiť aj na webovej stránke mestského úradu (www.bardejov.sk/msu) v sekcii Ako vybaviť/Životné situácie/Občan a mestský úrad/Dane a poplatky.

 

Platenie poplatku za tuhý komunálny odpad - podnikatelia

Podľa § 77 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov každý podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, je poplatníkom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V zmysle citovaného ustanovenia nie je pre vznik poplatkovej povinnosti rozhodujúce, či podnikateľ prevádzkuje svoju činnosť vo vlastných alebo prenajatých priestoroch.

K vyššie uvedenej skutočnosti sa viaže oznamovacia povinnosť poplatníkov, ktorí sú v zmysle  článku 2 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov povinní do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala, oznámiť správcovi poplatku vznik poplatkovej povinnosti. (Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na skutočnosti rozhodujúce pre zánik poplatkovej povinnosti a taktiež každú zmenu, ktorá je rozhodujúca pre správne určenie výšky poplatku.)

V nadväznosti na vyššie citované ustanovenia je podľa článku 2 ods. 4 písm. b) VZN Mesta Bardejov č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu v znení neskorších zmien a doplnkov každá právnická a fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území mesta Bardejov, pri ktorej činnosti vzniká komunálny odpad, povinná u poverenej organizácie (t. j. EKOBARD, a. s.) zmluvne si dohodnúť podmienky zhromažďovania, zberu a likvidácie komunálnych odpadov.

Počet a druh zberných nádob na komunálny odpad a ich umiestnenie v mieste vzniku odpadu dohodne producent, pôvodca komunálneho odpadu so zodpovednými pracovníkmi poverenej organizácie a Mestského úradu v Bardejove, podľa množstva produkovaného komunálneho odpadu a podľa frekvencie zvozu v príslušnom zvozovom rajóne (Základné ustanovenia - článok 2 ods. 4 písm. c) VZN č. 48/2003).

Zároveň upozorňujeme, že nesplnenia si oznamovacej povinnosti voči správcovi poplatku môže mať za následok začatie konania o uloženie pokuty podľa § 35 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Podrobnejšie informácie vám poskytnú na  Mestskom úrade v Bardejove - oddelenie daní a poplatkov  (č. tel.: 054/4862 195 - Mgr. Margicinová) alebo v spoločnosti EKOBARD, a.s. Bardejov (č. tel.:0910/ 809 869 - PaedDr. Mačej).

 

Najblišie udalosti

12 máj 2024
17:00 - 21:00
DEŇ MATIEK

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám