Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Schválením zákona č. 102/2010 Z.z. bol s účinnosťou od 1. 4. 2010 novelizovaný zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Táto novelizácia je jednou z najvýznamnejších zmien v jeho znení, ktoré boli počas celej doby jeho platnosti schválené poslancami Národnej rady SR. V novele zákona sa objavilo niekoľko zmien, ktoré sa dotýkajú aj činnosti bardejovskej mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov  je povinné (najneskôr do 30. 9. 2010) dať do súladu so zákonom časť dokumentov, ktorými sa riadi, či už sa to týka mestského zastupiteľstva  (ďalej len MsZ) alebo mestského úradu (ďalej len MsÚ). Týka sa to najmä Štatútu mesta Bardejov, Organizačného poriadku samosprávy mesta Bardejov, Organizačného poriadku Mestského úradu v Bardejove, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bardejove, Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Bardejove a  Zásad poskytovania odmien zamestnancom mesta a odmeňovania členov orgánov mesta a MsZ. Zmeny všetkých vyššie uvedených predpisov plánuje pripraviť s účinnosťou od 1. 7. 2010.

 

Poslednou novelizáciou zákona o obecnom zriadení nastali zásadné zmeny hlavne v týchto ustanoveniach:

1. MsZ doteraz  určovalo aj organizáciu mestského úradu, plat primátora a hlavného kontrolóra, zriaďovalo funkciu hlavného kontrolóra a určovalo mu rozsah pracovného úväzku, schvaľovalo poriadok odmeňovania zamestnancov mesta ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.).

2. Novela zákona mestskému zastupiteľstvu určuje schváliť  plat primátora a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; MsZ môže zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie. Ďalej MsZ volí a odvoláva hlavného kontrolóra mesta (ďalej len „hlavný kontrolór“), určuje  rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi, schvaľuje štatút mesta,, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov.

3. Nové znenie zákona obsahuje podrobnejšiu úpravu organizácie miestneho referenda. Referendum vyhlási MsZ tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda. Po vyhlásení miestneho referenda MsZ bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie. Podrobnosti o organizácii miestneho referenda ustanoví mesto všeobecne záväzným nariadením.

4. Rozsiahle zmeny sa dotkli časti zákona týkajúce sa rokovaní mestského  zastupiteľstva, keď novela zákona napr. určuje, že mestské zastupiteľstvo zasadá najmenej raz za tri mesiace (do 31. 3. 2010 platila povinnosť zvolať zasadnutie MsZ najmenej raz za dva mesiace). Ak primátor nezvolá zasadnutie MsZ v tejto lehote, zvolá ho zástupca primátora alebo iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom. Ak požiada o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, primátor zvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolá primátor zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ak tak neurobí, zasadnutie MsZ sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak primátor nie je prítomný, alebo odmietne viesť zasadnutie MsZ, vedie ho iný poslanec poverený MsZ.

5. MsZ schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak primátor odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia MsZ alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie MsZ,

6. Novelou zákona je tiež jednoznačne určené, že ak na zasadnutí MsZ požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí, ak primátor neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.

7. Upresňuje sa rozsah právomoci primátora (okrem iného - primátor zvoláva a vedie zasadania mestského zastupiteľstva a mestskej rady, vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta; informuje MsZ o vydaní organizačného poriadku mestského úradu, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené MsZ, atď.).

8. Novela zákona ukladá primátorovi za povinnosť prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie primátora.

9. Zastupovanie primátora je  novo upravené  v § 13b. Je tu rozdiel hlavne v tom, že primátor poverí na zastupovanie zástupcu primátora do 60 dní od zloženia sľubu a ak tak neurobí, zástupcu zvolí MsZ. Ak má obec viac ako 20 000 obyvateľov, môže primátor zastupovaním poveriť dvoch zástupcov. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení (doteraz tento rozsah stanovovalo MsZ).

10. Zmenilo sa ustanovenie § 14 o mestskej rade a to hlavne v tom, že mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace, jej zasadanie vedie primátor alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor.

11. V § 16 novelizovaného zákona sa upravuje problematiku MsÚ, podľa ktorého prácu MsÚ  riadi  primátor mesta. Primátor vydáva organizačný poriadok MsÚ v rámci ktorého určuje organizáciu MsÚ, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti.

12.Sprísnili sa podmienky pre odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie, a tým sa posilnilo jeho postavenie pri výkone kontrolnej činnosti. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

13. V zákone bola doteraz uvedená povinnosť poslancov dodržiavať organizačný a rokovací poriadok. V novom znení zákona je uvedené, že poslanec je povinný: dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok MsZ a zásady odmeňovania poslancov.

14. Došlo aj k zmene v problematike  ukončenia mandátu poslanca (ak počas jedného roka sa poslanec nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva - bez ohľadu na ospravedlnenie, mandát poslancovi zaniká).

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám