Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

TIK2Propagáciou Bardejova medzi turistami, ktorí navštívia naše mesto, ale aj počas rôznych podujatí u nás na Slovensku alebo v zahraničí už dlhé roky sa venujú dve Turisticko-informačné kancelárie, tzv. „TIK-y“ (podľa ich skratky TIK). Jedna  takáto kancelária sa nachádza na Radničnom námestí č. 21, druhá v priestoroch kina Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch.

Štandard poskytovaných služieb TIK v Bardejove sa opiera o dva základné piliere.

Prvým z nich  je členstvo v AICES-u (Asociácii informačných centier Slovenska), ktorá je  dobrovoľným, nepolitickým, odborným a záujmovým združením fyzických aj právnických osôb, pôsobiacich v oblasti informácií a cestovného ruchu. Každá turisticko-informačná kancelária, ktorá chce byť členom AISEC-u musí poskytovať istý štandard služieb pre turistov. Tento štandard môžeme konkrétne rozdeliť do troch základných bodov:

 

1. bezplatné informácie o regióne v oblastiach kultúry a histórie, turistických atraktivít, športu, relaxu, ubytovacích a stravovacích prevádzok, kultúrnych a športových zariadení vrátane poskytovania informácií o dopravných spojeniach,

2. obchodné služby (predaj máp, turistických sprievodcov, publikácií o regióne a Slovensku, ako aj  upomienkových predmetov),

3. sprostredkovateľské služby (ubytovanie, sprievodcovstvo, zmenáreň, predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia, prístup na internet).

 

Druhou, zakladajúcou listinou, na základe ktorej pôsobí TIK v meste Bardejov je  Mandátna zmluva. V tej sú  podrobne rozpísané činnosti, ktoré povinne vyplývajú zo zmluvy medzi TIK-om a Mestom Bardejov:

1. prevádzkovať TIK s hlavným zameraním na poskytovanie komplexných turistických informácií pre obyvateľov mesta Bardejov, Bardejovských Kúpeľov a turistov v slovenskom jazyku a v ďalších aspoň dvoch cudzích jazykoch,

2. osobne i telefonicky, poštou a prostredníctvom internetu zabezpečovať informácie,

3. poskytovať informácie o Bardejove, Bardejovských Kúpeľoch a regiónu týkajúce sa histórie a súčasnosti, zaujímavostiach, turistických atraktivitách a možnostiach rekreácie, ďalej o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, o ubytovacích a stravovacích zariadeniach, o otváracích dobách prevádzok, o kúpeľných procedúrach, o doprave a možnostiach dopravného spojenia, o zmenárenských, bankových a poštových službách a o dôležitých telefónnych číslach

4. zabezpečovať sprievodcovské služby,

5. zabezpečovať rezerváciu ubytovacích zariadení,

6. zabezpečovať predaj suvenírov a predpredaj vstupeniek,

7. organizovať fakultatívne výlety do okolia mesta,

8. zastupovať mesto v AICES,

9. umožniť prezentácie podnikateľských subjektov v priestoroch TIK,

10. zabezpečovať kontakty so subjektami pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu,

11. spolupráca a zabezpečovanie účasti mesta Bardejov na propagačných akciách cestovného ruchu,

12. spracúvanie štatistík návštevnosti.

 

Nad rámec povinne poskytujúcich služieb TIK zabezpečuje aj:

13. podporu lokálnych umelcov a remeselníkov, ktorých výrobky majú prioritu v našej ponuke i tvorba vlastných suvenírov,

14. spoluprácu s partnerskými mestami v rámci ich lepšej prezentácie a propagácie,

15. kopírovacie, skenovacie a tlačiarenské služby,

16. spoluprácu s partnermi v oblasti predaja leteniek, vstupeniek, medzinárodných cestovných lístkov,

17. návrhy, príprava, spracovanie a vydávanie rôzneho propagačného materiálu o meste Bardejov na rôzne tematické okruhy,

18. zastúpenie a spolupráca TIK so Slovenskou spoločnosťou sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR),

19. spoluprácu s Európskym informačným centrom a agentúrami poskytujúcich informačné materiály z oblasti spotrebiteľských práv a o Európskej únii,

20. prijímanie študentov stredných škôl študujúcich predmety súvisiace s cestovným ruchom na exkurziu do TIK-u, oboznámenie ich s našou činnosťou, príjem študentov na odbornú prax,

21. každoročnú organizáciu stretnutí (vo februári)  sprievodcov cestovného ruchu a peších prechádzok pre obyvateľov mesta,

22. sprístupnenie požičovne bicyklov a automobilov,

23. prácu s rezervačnými portálmi,

24. predaj poštových cenín a zber pošty,

25. predaj parkovacích kariet.

 

Na zvýšenie účinnosti informačných služieb bola zriadená vlastná internetová stránka www.tik-bardejov.sk. Stránka ponúka rýchly a komplexný prehľad o možnostiach strávenia voľného času v regióne a o jeho turistických zaujímavostiach. TIK vyšla v ústrety návštevníkom aj tým, že v letnej turistickej sezóne rozšírila pracovnú dobu nielen v sobotu a nedeľu, ale aj cez pracovný týždeň. Zvýšený nápor turistov o služby kancelárie je kompenzovaný rozšírením počtu zamestnancov obsluhy. Pred vstupom do budovy na Radničnom námestí 21 býva v letných mesiacoch zriadený predajný stánok.

TIK taktiež zdarma ponúka podrobné informačné mapky centra mesta i jeho okolia. Záujemcovia o spoznávanie nášho regiónu si rovnako môžu zakúpiť turistické mapy mesta i blízkeho okolia, požičať si auto alebo bicykel. Okrem toho dostanú aj  ponuku športovísk, kúpalísk, koncertov, spoločenských podujatí v meste a okolí či iných možností aktívneho strávenia voľného času.

 

Od roku 2006 TIK Bardejov sa aktívne podieľa na tvorbe nových produktov najmä v období letnej turistickej sezóny. Pracovníkom kancelárie sa doposiaľ napríklad podarilo zrealizovať pešie prechádzky po meste Bardejov s animátormi v historických kostýmoch. V podstate išlo o krátku prechádzku okolo hradobného systému a centre mesta, kde animátor - sprievodca ponúkal výklad o histórii, miestnych legendách, dôležitých faktoch a iných zaujímavostiach Bardejova či jednotlivých pamiatok historického centra mesta. Najväčší záujem o výklad bol v anglickom jazyku. „Pešie prechádzky“ boli k dispozícii denne počas 4 hodín.

Ďalšou aktivitou boli „hrané divadielka“ na námestí. V spolupráci s umeleckou družinou „Bosorka“ boli pre divákov zahrané živé divadelné predstavenia, ktoré tematicky korešpondovali s dejinami mesta či jeho historickými osobnosťami.

V menšom rozsahu sa využívali „tvorivé dielne“, počas ktorých bola predstavená práca detí z rôznych umeleckých oblastí. V ponuke kancelárie boli aj „fakultatívne výlety“ do okolia, najmä do Bardejovských Kúpeľov alebo putovanie ku dreveným kostolíkom.

TIK aktívne spolupracuje so Slovenskou spoločnosťou sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR), ktorá je garantom poskytovania profesionálnych sprievodcovských služieb, poskytovateľom aktuálnych legislatívnych noriem a iných odborných pomôcok pre sprievodcov na Slovensku. Kontakty s SSSCR ponúkame každoročne pri príležitosti „Dňa sprievodcov cestovného ruchu“ (v mesiaci február), účasťou na seminároch a stretnutiach so sprievodcami.

Kancelária sa podieľa aj na tvorbe vlastných propagačných materiálov. Ako príklad  môžeme uviesť publikáciu o najzaujímavejších typoch pre návštevu v Bardejove či širšieho regiónu (Bardejovské Kúpele, drevené chrámy).

Pokiaľ ide o záujem zo strany verejnosti, v uplynulom roku navštívilo TIK Bardejov 8 963 turistov. Najvyššiu návštevnosť zaznamenali v mesiacoch august ( 2 337), júl ( 2 017) a jún (1 628). Na druhej strane najnižšia návštevnosť bola vo februári (50), januári (71) a novembri (77).  Z hľadiska štátneho občianstva, najviac návštevníkov prišlo zo Slovenska (2 482), Poľska (1 922) a Česka (1 125). Bardejovský TIK v roku 2009 navštívili turisti  celkovo z 26 krajín, z ktorých medzi najvzdialenejšie patrili Nový Zéland (2), Austrália (6), Japonsko (106), USA (208) a Kanada (4).

 

Čo pripravuje TIK Bardejov na tohtoročnú letnú turistickú sezónu?

V prvom rade to bude rozšírenie predaja suvenírov v exteriéri na Radničnom námestí, ktorý  umožňuje turistom lepšie lokalizovať sídlo informačnej kancelárie. Oficiálne otvorenie   štylizovaného predajného stánku pred vstupom do prevádzky je naplánované na 15. júna a potrvá až do konca augusta. Samozrejme, okrem predajného stánku ani tohto roku nebude chýbať široká ponuka služieb a spomienkových predmetov, ktoré  spríjemnia pobyt turistov v našom meste.

Pracovníci kancelárie svoju pozornosť sústredia aj na exkurzie stredných škôl a študentské praxe (máj - september) Pre študentom stredných škôl (s vyučovaním predmetov súvisiacich s cestovným ruchom) ponúkajú exkurziu v TIK-u s možnosťou absolvovania odbornej praxe. Rovnako ponúkajú možnosť vyskúšať si v praxi prácu sprievodcu (keďže mnohí študenti takéto kurzy absolvujú). Adeptom na sprievodcovstvo TIK ponúka možnosť brigády počas letných prázdnin, či už  ako animátorov peších prechádzok alebo samotnú prácu pri obsluhe klientov.

V ponuke služieb budú aj tento rok pešie prechádzky po historickom centre Bardejova. prostredníctvom animátorov. Pre lepšiu informovanosť chce pracovisko pripraviť pútavú reklamnú tabuľku s ponukou peších prechádzok, ktorá by bola umiestnená pred vstupom do prevádzky. Pre turistov majú ďalej pripravené tematicky odlišné trasy potuliek mestom. Táto služba, ktorá je momentálne v štádiu konzultovania, bude poskytovaná na objednávky.

Milovníci „surfovania“ vo virtuálnom svete počítačov  určite privítajú internetový kútik pre verejnosť, ktorý bude zriadený v kancelárii TIK. Samozrejme, že počítač, ktorý bude mať prístup na internet, bude slúžiť pre turistov a verejnosť. Táto služba, ktorá bude prístupná pravdepodobne od mája (je v štádiu konzultácií), pričom prístupná bude počas celých otváracích hodín kancelárie, ako v letnej tak aj v zimnej turistickej sezóny.

Aj keď pôsobnosť TIK je zameraná najmä na samotný Bardejov, mimo záujmu nezostáva ani jeho okolie. Do svojej ponuky kancelária aj tento rok plánuje zaradiť fakultatívne výlety, ktoré budú organizované na základe objednávok. Predbežne sú vypracované tri turistické trasy (okruhy): Bardejov a Bardejovské Kúpele, drevené kostolíky  a Od Radničného námestia k Ľudovému prameňu v Bardejovských Kúpeľoch.

Opäť bude fungovať požičovňa bicyklov a automobilov. Pred TIK-om bude umiestnený stojan na bicykle, ktoré budú k dispozícii pre turistov.

Pre činnosť kancelárie je veľmi dôležitá aj spätná väzba. V štádiu príprav je krátky dotazník, ktorý bude ponúkaný  turistom, s cieľom zistiť aký majú oni názor na Bardejov, ako je spokojný s ponukou a kvalitou služieb, prípadne čo by sami navrhovali zlepšiť

V štádiu konzultácií sú aj ďalšie novinky, ako napríklad campingový areál v tesnej blízkosti centra mesta, vydanie CD-nosiča o Bardejove a jeho pamiatkach, propagačné materiály viacerých občianskych združení a organizácií.

 

Prevádzkové hodiny TIK Bardejov, Radničné námestie 21


Počas zimnej turistickej sezóny (od 1. októbra do 30. apríla):

Pondelok -Piatok: 9.00. hod. -12.00. hod.,  13.00 hod. -17.00. hod.

Sobota, Nedeľa, sviatky: zatvorené

 

Počas letnej turistickej sezóny (od 1.mája do 30.septembra):

Pondelok - Piatok: 9.00. hod. -12.00. hod.,  13.00. hod. -17.30. hod.

Sobota: 10.00. hod.  -12.00. hod.,  13.00. hod. -16.00. hod.

Nedeľa: 10.00. hod. -12.00. hod., 13.00. hod. -16.00. hod.

 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám