Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Na 32. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa zišlo v uplynulý  štvrtok (29. apríla)   poslanci odobrili aj niekoľko návrhov na schválenie a financovanie projektov, ktoré smerujú do rozvoja nášho mesta. Keďže tieto projekty smerujú do rôznych oblastí života  Bardejovčanov, najmä do veľmi sledovanej sféry sociálnych služieb a životného prostredia, určite príde vhod, keď sa s nimi bližšie oboznámi aj široká verejnosť.  Takže, o aké rozvojové projekty sa Mesto Bardejov usiluje?

 

Prvým z nich je projekt „Rozšírenia siete sociálnych služieb - výstavba Zariadenia pre seniorov Sídlisko Družba Bardejov“, ktorý je predkladaný v rámci výzvy Regionálneho operačnmého plánu (ROP) 2.1c-2010/02.

 

Jeho cieľom je výstavba nového Zariadenia pre seniorov na Sídlisku Družba v Bardejove s kapacitou približne 50 osôb, ktorým sa zvýši kvalita poskytovaných služieb v sociálnej oblasti mesta Bardejov. Konkrétne ide o dvojposchodový objekt s čiastočným využitím podkrovia, ktorý pozostáva z ubytovacích priestorov vrátane hygienických zariadení, kuchyne, jedálne, knižnice, spoločenskej miestnosti  a priestorov pre rehabilitáciu.

Realizácia projektu prispeje k rozšíreniu siete sociálnych služieb z dôvodu veľkého počtu záujemcov o umiestnenie v už existujúcich zariadeniach pre seniorov (Domove dôchodcov -Domove Penzión „Čergov“ na Wolkerovej ul. a Domove dôchodcov na Toplianskej ul., spolu cca 250 žiadateľov v poradovníku).

Projekt bude z 95% financovaný zo zdrojov Európskej únie a štítneho rozpočtu a 5 % z rozpočtu Mesto Bardejov. Celkové náklady na realizáciu projektu, ktorá by mala trvať dva roky, sa počítajú na 1 3 350 000 eur, z toho dotácia  by mala predstavovať 1 282 500 eur  (95%) a finančná spoluúčasť mesta  67 500 eur (5%)

 

Druhým projektom, o ktorý sa mestská samospráva usiluje je  „Intenzifikácia separovaného zberu v Bardejove“, v rámci výzvy Operačného programu Životné prostredie, Operačný cieľ 4.1 (Podpora aktivít v obvlasti separovanéhozberu).

Predmetom projektu je intenzifikácia separovaného zberu v Bardejove, ktorá bude dosiahnutá nákupom nevyhnutných technológií a stavebnými úpravami jestvujúceho zberného dvora (VOK kontajnery, mobilného EKO skladu, zberovej techniky) a vytvorením nových kontajnerových stojísk - 120 kusov oplotkov v meste Bardejov.

Pre úspešnosť projektu bude vytvorená systematická informačná kampaň, ktorej účelom je zabezpečiť komplexnú osvetovú činnosť v oblasti separácie odpadov. Jestvujúca infraštruktúra separovaného zberu bude podstatným spôsobom intenzifikovaná. Zároveň sa vytvoria podmienky pre zvyšovanie objemu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu a následného zníženia objemu odpadu na skládkach.

Celkové výdavky na projekt sú plánované na 7 554 140, 26 eur, z toho vlastné spolufinancovanie zo strany Mesta bude vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov (377 207, 05 eur). Aj v tomto prípade väčšinu nákladov vykryje príspevok z Európskej únie a zo štátneho rozpočtu.  Predpokladaná doba realizácie projektu je dva roky.

 

Ochrane životného prostredia je venovaný aj projekt „Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v Bardejove“, ktorý reaguje na výzvu v rámci  Operačného programu Životné prostredie, Operačný cieľ 4.2. (Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov).

Zámerom samosprávy je vybudovať v Bardejove „Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov", vybaviť ho príslušnou technológiou (dva fermentory, drviče, nakladač, prekopávač, VOK kontajnery kontajnery na BRO, zberovou technikou). Kapacita  zariadenia je  dimenzovaná na 4 000 t odpadu. V  súčasnosti  sa v meste vytriedi  približne 1 750 ton odpadu za rok, čo predstavuje len 16 % z komunálnych odpadov. Podľa štatistík však  BRO tvoria až 45% celého komunálneho odpadu.

Celkové náklady na projekt, ktorého realizácia by mala trvať dva roky, sú rozpočtované na 4 010 103, 26 eur, z ktorých 95% vykryje dotácia a zvyšných 5%  Mesto Bardejov (200 505, 20 eur).

Ďalším projektom je „Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny v Bardejove“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Bardejov a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bardejov. Predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych aj domácich zdrojov samospráva reaguje na výzvu Regionálneho operačného plánu (ROP)-4.1a-2010/01 ROP.

Cieľom projektu je posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóne v Bardejove. V centre pozornosti je najmä rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov centrálnej mestskej zóny (ulice Stöcklova, Miškovského, Hviezdoslavova vrátane kruhovej križovatky ulíc Jiráskova, Hviezdoslavova a Partizánska). Súčasťou projektu je rekonštrukcia verejného osvetlenia týchto ulíc, úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene a napokon aj komplexná rekonštrukcia parku za Bazilikou sv. Egídia.

Celkové oprávnené náklady na projekt sú počítané na 1 660 000 eur, z ktorých 95% (1 577 000 eur) pokryje nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85%) a štátneho rozpočtu SR (10%). Zvyšných 5% (83 000 eur) uhradí Mesto Bardejov  z vlastných zdrojov. Aj realizácia tohto projektu by mala po jeho schválení trvať dva roky.

 

Posledným projektom z tohto „balíka“ rozvojových aktivít Mesta Bardejov je „Modernizácia verejného osvetlenia v centrálnej mestskej zóne v Bardejove“, ktorý je odpoveďou na výzvu Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, opatrenie 2.2.

Projekt sa zameriava na aktivity, ktoré sú zamerané na modernizáciu existujúceho verejného osvetlenia ulíc hlavných komunikačných trás v centrálnej mestskej zóne mesta Bardejov v dotyku s mestskou pamiatkovou rezerváciou a komunikácií v smere na sídlisko Vinbarg.

Podstatnou časťou projektu budú rekonštrukcie káblových rozvodov nosných a podporných konštrukcií, výmena svietidiel a inštalácia moderných systémov riadenia a regulácie intenzity verejného osvetlenia. Po jeho zrealizovaní sa dosiahne vyššia ekonomická a environmentálna efektívnosť osvetlenia v súlade s potrebami cieľovej skupiny, ktorou sú obyvatelia a návštevníci nášho mesta. Projekt je zameraný na trvalo udržateľný rozvoj v troch základných zložkách: ekonomickej a sociálnej a a pri ochrane životného prostredia.

Aj tento projekt by mal byť z 85% vyfinancovaný z Európskeho fondu rozvoja bývania, 10% by mal prispieť štát a 5% Mesto Bardejov. Konkrétne to znamená, že z plánovaných oprávnených nákladov, ktoré sú rozpočtované na 263 000 eur, Mesto Bardejov pokryje 13 150 eur (5%). Väčšina nákladov (250 000 eur) bude uhradená z európskych zdrojov a štátneho rozpočtu. Vzhľadom na rozsiahlosť sa maximálna doba realizácie projektu odhaduje na tri roky.   

Najblišie udalosti

12 máj 2024
17:00 - 21:00
DEŇ MATIEK

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám