Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Úvod roka je z pohľadu občana tradične spojený aj s povinnosťami voči správcovi miestnych daní a poplatkov, preto Vám pripomíname, na čo by ste v tomto často hektickom novoročnom období rozhodne nemali zabudnúť.

Daň z nehnuteľností

Mesiac január je v zmysle platnej legislatívy obdobím na podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností. Na túto skutočnosť by nemali zabudnúť občania, u ktorých došlo v priebehu roka 2022 k skutočnostiam majúcim vplyv na výšku dane z nehnuteľností.        

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností musí do 31. januára 2023 podať každý, komu v priebehu uplynulého roka nejakým spôsobom (napr. kúpou, darom, dedením) vznikol alebo zanikol vlastnícky vzťah k nehnuteľnému majetku (t. j. pozemku, stavbe alebo bytu), alebo u neho nastali zmeny majúce vplyv na výšku dane, ako napríklad zmena (preklasifikovanie) druhu pozemku, zmena výmery pozemku, nadobudnutie právoplatnosti vydaného stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je jednotné v rámci celej Slovenskej republiky. Daňovník si v daňovom priznaní daňovú povinnosť sám nevypočítava, je len povinný uviesť v ňom všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane. Tlačivo daňového priznania môžete stiahnuť priamo na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky:

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/

Pri nadobudnutí nehnuteľností sa občania stávajú vlastníkmi vkladom do katastra nehnuteľností. Z uvedeného dôvodu je vhodné daňovníkom spolu s daňovým priznaním predložiť aj kópiu právoplatného rozhodnutie správy katastra z ktorého je zrejme, kedy bol povolený vklad v katastri, prípadne kópiu kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, právoplatného stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, osvedčenia o dedičstve a pod.

Je potrebné pripomenúť, že pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a na zmeny skutočností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. To znamená, že zmeny, ku ktorým dôjde v priebehu roka 2023 sa vo vzťahu k dani z nehnuteľnosti prejavia až v roku 2024. Jedinými dvoma výnimkami zo zákona sú vznik, resp. zánik vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam ich vydražením a v rámci dedičského konania, kedy sa vypočíta alikvotná časť dane tak pre nového, ako aj pôvodného majiteľa nehnuteľnosti. V týchto dvoch prípadoch je daňovník povinný podať daňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovém povinnosti (t. j. od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia o dedičstve a od schválenia príklepu súdom pri dražbách podľa Exekučného poriadku, resp. udelenia príklepu pri dobrovoľných dražbách).

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok odporúčame obrátiť sa priamo na správcu dane a to telefonicky (054/4862 193, 054/4862 194), prípadne prostredníctvom elektronických prostriedkov (e-mailová adresa: dane@bardejov.sk). Vyplnené daňové priznania môžu občania poslať aj poštou na adresu správcu dane: Mestský úrad Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov.

Poplatok za komunálne odpady

Mesiac január je taktiež obdobím na splnenie oznamovacej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre tých občanov, ktorí sa k uvedenému dátumu vedia preukázať dokladmi oprávňujúcimi ich k uplatneniu si úľavy na uvedenom poplatku na rok 2023. Týka sa to najmä osôb, ktoré študujú formou denného štúdia mimo územia mesta Bardejov a osôb, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého pobytu viac ako 90 dní v  zdaňovacom období z dôvodu výkonu zamestnania, vrátane práce vykonávanej turnusovým spôsobom. V týchto prípadoch sa základná sadzba poplatku (t. j. 42 € na osobu a rok) vynásobí koeficientom 0,3.

Dokladmi odôvodňujúcimi použitie príslušného koeficientu sú napr. potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná zmluva a pod. Pri predkladaní uvedených dokladov je dôležité, aby sa jednalo o aktuálne doklady týkajúce sa príslušného zdaňovacieho obdobia, t. j. roku 2023.

Predkladať potvrdenie o návšteve školy už nemusia študenti študujúci v rámci Slovenskej republiky. Novelou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach v nadväznosti na ustanovenia zákona proti byrokracii už nie je dokladom preukazujúcim status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, nárok na zníženie poplatku si takýto poplatník uplatní vyplnením tlačiva (žiadosti o zníženie poplatku), ktoré si môžete stiahnuť priamo na stránke mesta:

(http://www.bardejov.sk/mestsky-urad/dokumenty-msu/2658-oddelenie-dani-a-poplatkov).

Na základe údajov uvedených v žiadosti správca poplatku overí status žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému umožňujúcemu mu prístup do centrálneho registra študentov a do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov. Žiaci alebo študenti študujúci v zahraničí sú na splnenie podmienky na zníženie poplatku povinní predložiť správcovi poplatku potvrdenie štúdiu tak, ako doteraz.

Len predložením vyššie uvedených dokladov v termíne do 31. januára získa občan garanciu, že úľava na poplatku mu bude zohľadnená už v prvotných rozhodnutiach o vyrubení poplatku, ktoré budú poplatníkom expedované v prvej fáze, t. j. v priebehu mesiacov marec a apríl.

Tí poplatníci, ktorí doručia príslušné doklady po určenej lehote, t. j. po 31. januári, budú okrem predloženia samotných dokladov povinní vypísať predpísané tlačivo (žiadosť) o zmene poplatku a až následne im bude dodatočným rozhodnutím upravená výška poplatku.

Na základe schválených zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady občanom, ktorí k 1. januáru 2023 nadobudli vek 64 rokov, správca automaticky zníži ročný poplatok za rok 2023 na úroveň 29,82 €.

Tým občanom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácií môže správca poplatku v zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. To, či v konkrétnom prípade ide o tvrdosť zákona musí žiadateľ preukázať. Preukázanie sa vykonáva predložením relevantných dokladov, ktoré preukazujú alebo potvrdzujú uvedené dôvody. Pre komplexné a objektívne posúdenie každej žiadosti je potrebné posúdiť všetky jej aspekty a to vrátane majetkových pomerov žiadateľa, resp. členov rodiny žijúcich s ním v spoločnej domácnosti.

Podobne ako v prípade dane z nehnuteľností Vám odporúčame, aby ste sa v prípade akýchkoľvek otázok obrátili priamo na správcu poplatku (e-mailová adresa: poplatky@bardejov.sk, resp. telefón: 054/4862 196), kde Vám budú poskytnuté všetky relevantné informácie.

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2023-01-03, 10:03  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám