Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Vo štvrtok 9. februára sa v priestoroch Mestského úradu (MÚ) v Bardejove konalo v poradí VI. riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva (MsZ): na poslancov čakalo vyše desať rokovacích bodov, vrátane azda najdôležitejšieho – návrhu rozpočtu mesta na rok 2023 a roky 2024 a 2025, keďže samospráva druhý mesiac funguje v rozpočtovom provizóriu.

Hneď v úvode rokovania však poslanec J. Boruv navrhol zmeny a doplnky rokovacieho programu: prelomenie veta primátora (nepodpísané unesenie o voľbe členov mestskej rady), požiadavku skupiny poslancov na kontrolu súladu ustanovení Rokovacieho poriadku so zákonom, a zákonnosť postupu primátora v súvislosti s nezvolaním rokovania MsZ na žiadosť skupiny poslancov. Poslanec taktiež navrhol otvoriť bod rokovania o plate primátora, rokovať o dopravnom genereli a doplniť rokovací program o bod Rôzne.  Na prednesený návrh reagovala viceprimátorka E. Hudáková návrhom na prerokovanie aj Zásad odmeňovania poslancov. Tieto návrhy a doplnky poslanci hlasovaním schválili.

Po krátkej pauze rokovanie pokračovalo návrhom na hlasovanie o prelomení veta primátora (potrebných bolo 15 hlasov za), pričom poslanec M. Šmilňák navrhol tajnú, nie verejnú voľbu. V tajných voľbách sa však potrebných 15 hlasov nenašlo a veto tak prelomené nebolo. V tejto súvislosti sa po voľbách ozval poslanec J. Boruv, ktorý obvinil primátora, že „povedal poslancom, aby fotili hlasovacie lístky“. Na tieto slová razantne a odmietavo reagoval primátor, ktorý sa voči takémuto nepodloženému tvrdeniu ostro ohradil.

Neštandardnú a miestami až mierne konfrontačnú debatu prinieslo aj prerokovanie bodu o určení platu primátora – túto časť rokovania viedla viceprimátorka E. Hudáková. Poslanec M. Šmilňák navrhol, aby MsZ určilo plat primátora vo výške ustanovenej zákonom, bez percentuálneho navýšenia, čo činí sumu mesačne niečo nad 4 tisíc eúr. Viceprimátorka vzápätí navrhla zrušenie Zásad odmeňovania poslancov.

Poslanci po rozsiahlej rozprave napokon schválili návrh poslanca M. Šmilňáka a určili primátorovi iba základný plat stanovený zákonom bez navýšenia, a naopak neschválili návrh E. Hudákovej argumentujúc aj tým, že poslanci v Bardejove poberajú za svoju poslaneckú prácu jednu z najmenších odmien v porovnaní napríklad so Svidníkom, Vranovom či Prešovom.

Nemenej obsiahlu rozpravu vyvolalo aj prerokovanie Návrhu programového rozpočtu mesta: v rámci nej vystúpili poslanci o oboch klubov, ale aj zástupca športového klubu či konateľ Bardejovskej televíznej spoločnosti. Bol totiž okrem iných prednesený aj návrh na zníženie rozpočtu Bardejovskej televízie (BTV) z pôvodných 225 tisíc ročne na 200 tisíc ročne, a premiestnenie 25 tisíc do dotácií externým subjektom a do sociálneho zabezpečenia.

Po mnohých vystúpeniach poslanci napokon návrh mestského rozpočtu schválili, a tak sa mesto po rozpočtovom provizóriu môže opätovne opierať o riadne schválený rozpočet.

Schválené boli aj návrhy rozpočtov pre m.p. Bapos a Základnú umeleckú školu M. Vileca a návrhy investičných plánov pre tri mestské spoločnosti.

V ďalšom sa poslanci pomerne podrobne zaoberali okrem iného aj zmenami a doplnkami územnoplánovacej dokumentácie mesta (zadaniami pre urbanistické štúdie), návrhami nakladania s majetkom mesta a návrhom nájmu mestského nehnuteľného majetku,  a schválili aj začatie procesu tvorby dopravného generelu. 

Program a prerokovávané materiály sú zverejnené na webovej stránke www.bardejov.sk,  celý záznam z rokovania VI. MsZ nájdete na webovej stránke Bardejovskej televízie www.bardejovskatv.sk

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2023-02-16, 10:01  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám