Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Základná škola s materskou školou, Pod papierňou 16A, Bardejov
v školskom roku 2023/2024 otvára so súhlasom zriaďovateľa

ÚVODNÝ ROČNÍK PRE DETI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU.

Zákon č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) bol schválený NR SR dňa 09. 05. 2023.

V priebehu mesiacov máj – jún  2023 bude na našom webe zverejnená
elektronická prihláška do úvodného ročníka.

ZÁPIS do ÚVODNÉHO ROČNÍKA 01. 07. 2023 – 31. 07. 2023

Rozhodnutia o prijatí vydá riaditeľ školy do 15. 08. 2023.

  

Úvodný ročník je určený pre žiakov, ktorí k 1. septembru dosiahli vek šesť rokovteda vek 6 rokov dosiahli od 01. 09. 2022 až do 31. 08. 2023.

Absolvovanie úvodného ročníka sa nebude považovať za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. Po absolvovaní úvodného ročníka bude žiak pokračovať v prvom ročníku základnej školy v triede spolu s ostatnými žiakmi.

Do tejto skupiny patria aj deti, ktoré majú mnohokrát nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu, alebo v týchto oblastiach dosahujú v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výsledky alebo výkony, ale zároveň tieto deti patria do skupiny detí/žiakov: s narušenou komunikačnou schopnosťou dočasného charakteru, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nepokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole a predpokladá sa problém pri zvládaní prvého ročníka základnej školy. 

Na základe schváleného školského zákona majú rodičia možnosť:

Ponechať svoje dieťa v materskej škole, ktorú navštevovalo doteraz  - hovoríme o pokračovaní plnenia povinnej školskej dochádzky v materskej škole. Dieťa len zopakuje posledný rok materskej školy

alebo

zapísať dieťa do úvodného ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v našej základnej škole.

Prečo zaradiť dieťa do úvodného ročníka?

 • V triede je maximálne 10 detí.
 • Deti sa vzdelávajú v priestoroch bežnej základnej školy (trieda so školskými lavicami a tabuľou, telesná výchova sa realizuje v školskej telocvični, informatika v učebni informatiky, prírodovedné vedomosti si deti overujú v chemicko-fyzikálnej učebni, ...).
 • Rozvrh hodín tvoria 4 hodiny denne (vyučovanie prebieha od 7:50 hod. do 11:25 hod.)
 • V rozvrhu máme zaradené predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná a športová výchova, individuálna logopedická intervencia so školským logopédom, informatika...
 • Popoludní deti navštevujú školský klub detí (popoludní v čase od 11:25 hod do 16:30 hod.) a hlavne, už nespíme.
 • Stravu deťom poskytujeme v školskej jedálni, obedujeme s veľkými spolužiakmi.
 • Deti môžu využiť vzdelávacie poukazy a popoludní navštevovať záujmové útvary podľa výberu –športové (futbal, florbal...), výtvarné, lego, plávanie, moderná gymnastika a iné...
 • Deti spolu s veľkými školákmi môžu absolvovať lyžiarsky, plavecký a korčuliarsky výcvik, školu v prírode.

Špecifiká úvodného ročníka:

 • Individuálna logopedická intervencia bude minimálne 5-krát v týždni.

               

 • Deti absolvujú kompletný tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina .

                      https://www.elkonin.sk/charakteristika-metodiky/

 • Anglický jazyk realizujeme metódou CLIL

Aký je postup pre zaradenie dieťaťa do úvodného ročníka
pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou?

Dieťa, ktoré absolvovalo zápis do prvého ročníka na akejkoľvek základnej škole a rodič zváži zaradenie dieťaťa do úvodného ročníka, oznámi škole, v ktorej bolo dieťa zapísané, že jeho dieťa bude v školskom roku 2023/2024 zapísané do úvodného ročníka v ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16A, Bardejov a to od 01. 09. 2023.

Zaradiť dieťa do úvodného ročníka je možné na základe vyjadrenia centra poradenstva a prevencie.

Naša škola úzko spolupracuje so Súkromným centrom poradenstva a prevencie, Bardejov pracovisko:

Kutuzovova 3152/32, Bardejov - PhDr. Katarína Stašáková – riaditeľka centra.

Ak dieťa absolvovalo psychologické vyšetrenie v inom centre poradenstva a prevencie, požiada centrum o dodatočné doplnenie záverov z psychologického vyšetrenia, resp. o zmenu vyjadrenia o vetu:

„Centrum poradenstva a prevencie odporúča zaradiť dieťa do úvodného ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, a to od 01. 09. 2023.“

Ak centrum poradenstva a prevencie odmietne zmeniť záver psychologického vyšetrenia a dieťa má logopedický problém, môže rodič osloviť naše poradenské zaradenie, ktoré závery a odporúčania prehodnotí. 

Pri zápise dieťaťa do úvodného ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou je nutná prítomnosť dieťaťa.

Ak majú rodičia záujem, môžu nás kontaktovať:

 • osobne – od 8.00 hod. do 14.00 hod. každý pondelok a piatok (12. 05. 2023 – 31. 08. 2023),
 • e-mailom - zspodpapiernou@gmail.com,
 • telefonicky – 0910 155 514, 054 472 34 29

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2023-06-14, 07:24  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám