Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

   Mesto Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751 - vychádza v ústrety občanom Mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu.

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatka v časových intervaloch od 12:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu. Vzhľadom na stále prebiehajúce stavebné práce v rámci projektu „Rekonštrukcia zberného dvora“ budú poskytnuté veľkoobjemové kontajnery len v minimálnom počte uložení, pre zvládnutie bezpečného zabezpečenia potrebných činností s tým súvisiacich.  

Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:

 1. Nadrozmerný veľkoobjemový odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.) rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý.
 2. Do kontajnerov je zakázané vhadzovať:

- nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá, farby, oleje, riedidlá a pod.),

- biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský odpad, odpad zo záhrad, listie, konáre a pod.),

- drobný stavebný odpad (stavebnú suť).

            V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi a Manuálu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bardejov pre veľkoobjemový odpad, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad a jednotlivé vyseparované zložky komunálnych odpadov (papier, sklo, PET fľaše, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, ...) je vyhradený primeraný priestor s technickým vybavením na stálom mieste počas celého roka v zbernom dvore na ul. Štefánikovej č. 3751 - sídlo spol. EKOBARD, a.s. (tel. č. 0910 809 868, 0910 809 869).

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí (osobitný) miestny poplatok - § 80 ods. 5 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sadzba tohto poplatku za drobný stavebný odpad je 0,03 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatok sa platí na základe vážneho preberacieho lístka od správcu zberného dvora, ktorý je potrebné zaplatiť priamo na zbernom dvore.

P.S.: V prípade nepriaznivého počasia a neumiestnenia veľkoobjemového kontajnera v stanovenom termíne, sa uskutoční náhradný termín v čase po skončení plánovaného harmonogramu t.j. od 25.10.2023. Spresnenie termínu bude zverejnené v tlači, na webovej stránke mesta www.bardejov.sk a na teletexte Bardejovskej televízie.

Záberový rajón: ulica, obytný blok - miesto uloženia kontajnera                                
 1. s í d l i s k o   O B R A N C O V   M I E R U

- 02.10.2023 -

Komenského - parkovisko pri K2

Ťačevská - parkovisko pri K5

- 03.10.2023 -

Komenského - parkovisko pri A8

Ťačevská - parkovisko pri bloku B

- 04.10.2023 -

Komenského - parkovisko pri K8

Ťačevská - parkovisko pri bloku K10

- 05.10.2023 -

Moyzesova - parkovisko pri bloku E4
Gorkého - parkovisko pri tržnici AB

- 06.10.2023 -

Jirásková - parkovisko pri Gymnáziu

Partizánska - parkovisko pri bloku B6

 1. s í d l i s k o Z A   R A J O M

- 09.10.2023 –

Dlhý rad - parkovisko pri bloku A1

Dlhý rad - parkovisko pri bloku B2

- 10.10.2023 –

Slovenská - parkovisko pri kotolni 07

III. s í d i s k o D R U Ž B A
- 10.10.2023 -

Pod Papierňou - parkovisko pri bloku A3

- 11.10.2023 -

Pod Papierňou - parkovisko pri bloku A5

Pod Papierňou - parkovisko pri bloku B1

- 12.10.2023 -

Štefánikova - parkovisko pred futbalovým štadiónom

 1. s í d l i s k o V I N B A R G

- 12.10.2023 -

 1. Grešáka - parkovisko pri bloku B15

- 13.10.2023 -

 1. Svobodu - parkovisko pri VII. ZŠ
 2. Švermu - parkovisko pri kotolni
 1. R O D I N N É   D O M Y   Bardejov - I B V

- 16.10.2023 -

Pod Vinbargom - parkovisko pri V. ZŠ

 1. Jakuba - parkovisko pri NsP – veľké

- 17.10.2023 -

Pod Šibeňou horou - pri obchode ABM

Postajok - voľná plocha pri železničnom prejazde

- 18.10.2023 -

Bernolákova – mestská komunikácia pri ihrisku
Tehelná - MsK pri rodinnom dome č.75

- 19.10.2023 -

Bardejovská Zábava - parkovisko pri obchode

Poštárka / IBV - pri zastávke MHD

 1. B A R D E J O V S K Á   N O V Á   V E S

- 20.10.2023 -

Nám. L.Berku - parkovisko pri nákupnom stredisku

Pálenica - na mestskej komunikácií pri lávke

VII. D L H Á   L Ú K A
- 23.10.2023 -

Minerálna - parkovisko pri prameni minerálnej vody
Kamenec - pri moste

VIII. B A R D E J O V S K É   K Ú P E L E

- 24.10.2023 -

Bardejovské Kúpele - parkovisko pri obytných blokoch

 1. M I H A Ľ O V

- 24.10.2023 -

Mihaľov - pri zastávke MHD (futbalové ihrisko)

Zverejnill: Milan Klimek, 2023-09-28, 14:35, milan.klimek@bardejov.sk

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám