Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Vo štvrtok 24. 6. 2010 od 9,00 hod. zasadali už po 33-krát v tomto volebnom období  poslanci Mestského zastupiteľstva v Bardejove.

Tohto zasadnutia sa okrem prednostu ObÚ v Bardejove, riaditeľov podnikov a spoločností mesta zúčastnili aj občania mesta. Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak, ktorý v úvode navrhol rozšírenie pôvodného programu o aktuálnu informáciu o povodniach, ktoré postihli územie nášho mesta v období od 27. mája do 4. júna 2010.


Informoval o tom, že na území mesta trvá aj naďalej III. stupeň povodňovej aktivity. Pokračuje sa v zabezpečovacích prácach na rieke Topľa navážaním lomového kameňa na ul. Kutuzovova a Gróner,  zabezpečujú sa opatrenia na stabilizáciu zosuvných úsekov na ul. Postajok, Mičkova ul., Bardejovská Zábava a ďalšie potrebné opatrenia v jednotlivých častiach mesta. Spôsobené škody na majetku mesta predstavujú predbežne viac ako 2 mil. eur.

Návrh nakladania s majetkom mesta a jeho časť o návrhu na odpredaj areálu bývalých vojenských kasární vyvolal pomerne rozsiahlu rozpravu, do ktorej sa okrem poslancov MsZ prihlásili aj občania mesta, ktorým poslanci MsZ umožnili svojim hlasovaním  vystúpiť  k predmetnému bodu. Po ukončení rozpravy poslanci schválili návrh na uznesenie k tomuto bodu a to odpredaj areálu bývalých vojenských kasární víťazovi obchodnej verejnej súťaže a to spol. General Estate Development, s. r. o. Bratislava za 2 mil. eur, ktoré táto spoločnosť zaplatí v troch splátkach do 31. 12. 2011.

Následne prerokovali a schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o udeľovaní ocenení Mesta Bardejov, ktoré upravuje podmienky udelenia  čestného občianstva mesta, cenu primátora mesta, zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, sochy, busty, alebo pomníka. Bol schválený aj návrh na vyhotovenie pamätnej tabule p. Samuelovi Horkému ( 19. 12. 1930 – 19. 7. 2000), ktorý sa počas rokov 1970 – 1990 vo funkcii predsedu MsNV  významne zaslúžil o rozvoj Bardejova. Pamätná tabuľa spolu s reliéfom podobizne by mala byť slávnostne odhalená k 10. výročiu úmrtia a bude umiestnená vo  vstupnom foyeri budovy Mestského úradu v Bardejove.

Na tomto zasadnutí poslanci MsZ ďalej schválili návrh na II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2010 a zmenu rozpočtu pre spol. Bardbyt, s. r. o. Bardejov.

Prerokovaný a následne po rozprave bol schválený aj návrh na vytvorenie deviatich volebných obvodov a 25 poslancov  pre  voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov v roku 2010 a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na jeden plný úväzok.

Medzi schválenými materiálmi boli tiež  Zásady o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií, Plán zasadnutí MsR a MsZ a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok, tarifné podmienky k Zmluve o službách v mestskej autobusovej doprave v meste Bardejov, ktorých súčasťou je aj zavedenie zamestnaneckých zliav pre pracovníkov a rodinných príslušníkov SAD Prešov, a. s..

Výročnú správu Komunitnej nadácie za rok 2009, správu o súdnych sporoch mesta za rok 2009 a informatívnu správu o realizácii investičných akcií za I. polrok 2010 zobrali poslanci MsZ na vedomie.

Na ďalšom plánovanom zasadnutí MsZ by sa mali poslanci stretnúť po letných prázdninách v septembri.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám