Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Pre letnými prázdninami zasadli poslanci MsZ v Bardejove do svojich lavíc, aby v utorok 25. 6. 2013 prerokovali viac ako dvadsať bodový program rokovania.

            Okrem iného zaoberali sa aj predloženými správami o hospodárení v obchodných spoločnostiach mesta za rok 2012 (Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o.), návrhom na II. zmenu rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, návrhom  nájmu

nehnuteľného majetku mesta a nakladania s majetkom mesta, zmenami a doplnkami územno-plánovacej dokumentácie Mesta Bardejov, plánmi kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2013.

            Tiež zobrali na vedomie správu o súdnych sporoch mesta, o vybavovaní sťažností  a petícií za rok 2012, výročnú správu Komunitnej nadácie za rok 2012 a schválili udelenie ocenenia – čestný občan pre Jozefa Grešáka in memoriam. Takisto prerokovali aj návrhy na schválenie žiadosti o financovanie projektov mesta v programoch „Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni“ a „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“.

            Schválili aj vznik novej obchodnej spoločnosti pre správu mestských lesov – Mestské lesy Bardejov, s. r. o. a tiež schválili personálne zmeny v spoločnosti Bardterm, s. r. o.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám