Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Sociálna pomoc občanom mesta

Sociálna pomoc a sociálna ochrana sú súčasťou starostlivosti mesta o potreby svojich obyvateľov. Samospráva ju vykonáva pre tých obyvateľov mesta, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii a keď si nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, starostlivosť o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania.

Mestský úrad v Bardejove, Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva, poskytuje pomoc rodinám s deťmi, a to formou:

Poskytovania sociálneho poradenstva pre rodiny s deťmi

Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva poskytuje základné sociálne poradenstvo pre občanov mesta, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Spolupracuje s organizáciami poskytujúcim sociálne poradenstvo, humanitnými, charitatívnymi a zdravotníckymi zariadeniami na území mesta.

Základné sociálne poradenstvo sa podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách definuje ako posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.

Jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

Mesto Bardejov v zmysle § 17 Zákona č. 417 /2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje jednorázovú dávku v hmotnej núdzi (ďalej len JDHN) občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov.

JDHN je možné priznať iba žiadateľovi, ktorý má trvalý pobyt v meste Bardejov. JDHN je nenároková sociálna pomoc. JDHN nie je možné priznať v prípade, ak si žiadateľ neplní platobné povinnosti voči Mestu (nájom, miestne dane a poplatky a pod.). O JDHN môže občan požiadať, ak spĺňa podmienky stanovené Smernicou primátora mesta o poskytovaní sociálnej pomoci občanom mesta.

Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi word

Opatrení sociálnoprávnej ochrany detí

Mesto Bardejov na základe zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva opatrenia sociálno právnej ochrany detí na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 70/2006 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

Na základe tohto VZN mesto Bardejov vyčleňuje v rozpočte finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových a sociálnych pomerov a poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor. Bližšie podmienky upravuje VZN č. 70/2006.

Mesto Bardejov pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove a s občianskym združením Centrum NÁVRAT v Bardejove.

Inštitútu osobitného príjemcu prídavku na dieťa

Mesto vykonáva inštitút osobitného príjemcu prídavku na dieťa v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa z dôvodu, že oprávnená osoba, ktorou je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, nevyužíva prídavok na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Mesto vykonáva tento inštitút aj v prípade, ak z písomnej informácie školy o školskej dochádzke vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.

Inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

Mesto vykonáva inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi u tých poberateľov dávky a príspevkov, u ktorých sa doterajšou výplatou dávky alebo príspevkov nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú dávka alebo príspevky určené.

Poskytovania dotácií na stravu a školské potreby

Mesto Bardejov zabezpečuje aplikáciu výnosu MPSVaR SR č. 23609/2008-II/1 o poskytovaní dotácii na stravu a školské pomôcky pre deti rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi alebo ktorých príjem je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu.

Dotácie sa poskytujú pre deti navštevujúce základné a materské školy.

Bývania

Každý občan, ktorý má na území mesta Bardejov trvalý pobyt, môže sa na oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva obrátiť so žiadosťou o pomoc pri zabezpečení bývania, ak chce požiadať:
- o pridelenie mestského nájomného bytu
- o prechod nájmu bytu
alebo chce riešiť zmenu týkajúcu sa bývania a požiadať:
- o podnájom mestského nájomného bytu po dohode s nájomcom
- o kúpu mestského bytu
- o vzájomnú výmenu mestských nájomných bytov.

Vykonávanie všetkých zmien týkajúcich sa bývania sa uskutočňuje v súlade s platnou legislatívou. Základné podmienky pre prideľovanie nájomných bytov upravuje VZN mesta Bardejov č. 73/2007 o úprave nájmu v nájomných bytoch obstaraných s podporou štátu.

Žiadosť o nájomný byt s vybavením bytu bežným štandardom word
Žiadosť o nájomný byt s vybavením bytu nižším štandardom word
Žiadosť o súhlas na zmenu pobytu na adresu mestského bytu word
Žiadosť o odkúpenie mestského bytu word

Sociálnu pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi, poskytuje oddelenie formou:

Sociálneho poradenstva pre seniorov a občanov v hmotnej núdzi

Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva poskytuje základné sociálne poradenstvo pre občanov mesta, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Spolupracuje s organizáciami poskytujúcim sociálne poradenstvo, humanitnými, charitatívnymi a zdravotníckymi zariadeniami na území mesta.

Základné sociálne poradenstvo sa podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách definuje ako posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.

Sociálnych služieb poskytovaných v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z

01.01.2009 nadobudol platnosť zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý stanovuje povinnosť obciam posúdiť odkázanosť občana na sociálnu službu. Občan má možnosť požiadať o sociálnu službu, a to o:
- opatrovateľskú službu
- umiestnenie v zariadení pre seniorov
- umiestnenie v dennom stacionári
- umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby

Forma poskytovanej sociálnej služby v zmysle zákona môže byť ambulantná, terénna a pobytová. O poskytnutie služby je potrebné písomne požiadať na predpísanom tlačive spolu s dokladmi.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu word
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby word
Popis k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby word
Čestné vyhlásenie k žiadosti o uzatvoreni zmluvy o poskytovaní sociálnej služby word

Príspevku na stravovanie dôchodcov

Jednou z výhod sociálnej pomoci poskytovaných nad rámec zákona, je poskytovanie finančného príspevku na spoločné stravovanie. Zabezpečenie stravovania je sociálna služba, ktorú mesto poskytuje pre občanov, ktorí sú poberateľmi dôchodkov.

Záujemca, ktorý má záujem o spoločné stravovanie, môže požiadať na Oddelení sociálnom, bytovom a zdravotníctva Mestského úradu príspevok na stravovanie do týchto zariadení:
- Jedáleň Zariadenia pre seniorov „Čergov“, Wolkerova 11
- Jedáleň Zariadenie pre seniorov „Topľa“, Toplianska 9
- Reštaurácia Daniel Restaurant, Komenského 5726 (AB-čko)
- Reštaurácia Arkáda, Ťačevská 1639/38 A
- Reštaurácia Bocian, Partizánska 44
- Reštaurácia ASTRA, Partizánska 2635
- Jedáleň Cirkevnej spojenej školy, Jiráskova 5
- Jedáleň Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny, Majer 5 (Dlhá Lúka)
- Ľudová jedáleň, Nábrežná ul.
- Reštaurácia Hotel Artin, Fučíkova 25
- Jedáleň HASPPO, Slovenská 5
- Reštaurácia Stará krčma, L. Benku 199 (Bard. Nová Ves)
- Bufet ČK+, Sv. Jakuba 33

Finančný príspevok sa poskytuje v zmysle Smernice primátora mesta o poskytovaní finančných príspevkov pre občanov mesta.

Žiadosť o poskytnutie príspevku word
Žiadosť o zmenu stravovacieho zariadenia word

Záujmovej a kultúrnej činnosti v denných centrách

V dennom centre (klube dôchodcov) sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej aktivity a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku alebo občana s nepriaznivým zdravotným stavom.

Členom môže byť občan, ktorý má trvalé bydlisko v meste Bardejov. Činnosť v centre je rôznorodá a je prispôsobená veku a zdravotnému stavu jej členov.

Pre členov sa pripravujú aktivity z oblasti sociálno – zdravotnej, kultúrno – spoločenskej ako aj vzdelávacej.

Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva zabezpečuje prevádzku jedného denného centra nachádzajúceho sa na území mesta Bardejov:
- Denné centrum Mihaľov

Centrum sociálnych služieb  zabezpečuje prevádzku troch denných centier nachádzajúcich sa na území mesta Bardejov:
- Denné centrum v Bardejovskej Novej Vsi
- Denné centrum v Dlhej Lúke
- Denné centrum v Bardejove, Toplianska 9/A

Ďalšie činnosti oddelenia:

Spolupracuje s orgánmi štátnej správy poskytujúcim sociálnu starostlivosť

Spolupráca s orgánmi štátnej správy a občianskymi združeniami a inštitúciami poskytujúcimi sociálnu, charitatívnu a zdravotnú starostlivosť.

Mestský úrad, Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva pri výkone svojich činností spolupracuje s rôznymi organizáciami poskytujúcich sociálnu pomoc ako:
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove
- Centrum Návrat, o.z. Bardejov
- OR PZ, Referenti špecialisti pre prácu s komunitou v Bardejove
- Občianske združenia a neziskové organizácie na území mesta

Vykonáva terénnu sociálnu pomoc formou terénnych projektov

Mesto Bardejov vykonávali terénnu sociálnu pomoc formou terénnych projektov financovaných z fondov EÚ:
- od roku 2005-2007 pod názvom „Program rozvoja komunitnej sociálnej práce v meste Bardejov“
- od roku 2008-2010 pod názvom „Terénna sociálna práca v meste Bardejov – ideme ďalej“
- od roku 2011- 2015 pod názvom "Terénna sociálna práca v meste Bardejov - trvalá súčasť rozvoja mesta"

Hlavným cieľom projektov bolo podporiť sociálnu inklúziu vylúčených osôb v meste Bardejov prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti v marginalizovaných rómskych komunitách tak, aby došlo k:
- zlepšeniu životnej a sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie
- integrácii časti cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce a do majoritnej spoločnosti
- zníženiu sociálnej deprivácie v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostedí predchádzaniu vzniku krízových situácií v rodine, ochrane práv a právom chránených záujmov detí a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov

Cieľovými skupinami projektu boli dve rómske komunity na území mesta - separovaná rómska komunita na ulici Poštárka a segregovaná rómska komunita na ulici Hlavná v mestskej časti Dlhá Lúka. V týchto lokalitách vykonávajú svoju prácu terénni sociálni pracovníci a ich asistenti, ktorých Mesto vybralo na základe výberového konania.

V máji 2017 mesto Bardejov podpísalo Zmluvu o spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a tým sa zapojilo do národného projetku: "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít", vďaka ktorému budú do októbra 2019 terénnu sociálnu prácu na území mesta vykonávať traja terénni sociálni pracovníci a traja terénni pracovníci.

Vykonáva starost. o osoby ťažko prispôsobivé, osamelé osoby a os. vyžadujúce osobitnú star.

Ide o osoby, ktoré si sami nevedia zabezpečiť základné životné potreby (ošatenie, bývanie, stravu).

Mesto zriadilo Nocľaháreň NÁDEJ, ktorého správcom je Centrum sociálnych služieb na Wolkerovej ulici. V nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečné nevyhnutné pomienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie ubytovanie užívať poskytuje:
- ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania

Mesto spolupracuje so Slovenským červeným krížom, územný spolok Bardejov – Stará Ľubovňa pri zabezpečení pomoci formou poskytnutia oblečenia a obuvy takýmto osobám.

Poskytuje dotácie neziskovým združeniam a organizáciám

Mesto pri svojej rozsiahlej činnosti podporuje aj aktivity neziskových organizácii a občianskych združení a to formou poskytovania dotácii. Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorej mesto nie je zakladateľom a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktorý pôsobí a vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom mesta.

Na základe písomnej žiadosti (konkrétneho projektu) mesto môže poskytnúť finančnú dotáciu len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Podmienky poskytnutia dotácii sú stanovené vo VZN mesta Bardejov č. 68/2005 o poskytovaní dotácií.

Žiadosť o poskytnutie dotácie word

 

Aktualizované: Alena Gibeľová, Mgr., 2017-5-18, alena.gibelova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám