Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Preambula

 

Etický kódex je vyjadrením potreby úpravy žiaduceho konania a etických princípov predstaviteľov samosprávy, ktorými sú najmä dôvera a dôveryhodnosť a dôraz na poslanie samosprávy ako služby občanom permanentne smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu poskytovaných služieb.

Cieľom tohto kódexu je definovať základné etické princípy a štandardy správania, ktoré občania od predstaviteľov samosprávy očakávajú pri plnení ich povinností a tiež informovať občanov o týchto štandardoch, aby mohli uplatniť svoje právo očakávať od nich takéto správanie.

Čl. 1

 

Základné ustanovenia

 

1. Pre ciele tohto kódexu sa pod pojmom „funkcia“ rozumie výkon mandátu primátora a poslancov MsZ, ktorí získali priamymi voľbami od občanov mesta a všetky úlohy, funkcie a činnosti, ktoré vykonávajú volení predstavitelia z titulu tohto mandátu.

2. Pre ciele tohto kódexu sa pod pojmom volení predstavitelia samosprávy rozumie primátor a poslanci MsZ.

Čl. 2

 

Základné princípy

 

Prvenstvo práva a verejného záujmu

 

1. Primátor a poslanci MsZ vykonávajú svoj mandát vždy v súlade so zákonom.

2. Pri plnení svojich funkcií vždy slúžia verejnému záujmu a vo všetkých situáciách sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť mandátu a úradu.

Čl. 3

 

Etické princípy

 

1. Volení predstavitelia samosprávy plnia svoju funkciu zodpovedne, nestranne a s ochotou zodpovedať sa za svoje rozhodnutia a konanie. Nebudú zneužívať svoju funkciu a privilégiá mandátu priamo ani nepriamo na plnenie svojich osobných záujmov.

2. Volení predstavitelia samosprávy sa zdržia takého správania a konania, ktoré by pri výkone funkcie priamo alebo nepriamo uprednostnilo súkromný záujem ich, ich blízkych osôb, iných jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov s cieľom získať priamy alebo nepriamy profit na úkor verejného záujmu (čestnosť).

3. Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí sa volení predstavitelia samosprávy rozhodujú výlučne na základe objektívne zistených skutočností v súlade so zákonom, bez osobnej predpojatosti alebo predsudkov ( objektivita). Zdržia sa rozhodnutí, ktoré by priamo alebo nepriamo zvýhodňovali ich, ich blízke osoby, iných jednotlivcov alebo skupinu jednotlivcov s cieľom získať priamy alebo nepriamy osobný prospech na úkor verejného záujmu.

4. Volení predstavitelia samosprávy sú pripravení poskytnúť detailné informácie a uviesť všetky skutočnosti, ktoré ich k rozhodnutiu viedli a preukázať, ako prijaté rozhodnutie korešponduje s príslušnými platnými pravidlami a zákonmi. (otvorenosť)

5. Pri výkone funkcie budú volení predstavitelia samosprávy rešpektovať právomoci a privilégia ostatných volených predstaviteľov a všetkých verejných zamestnancov. Nebudú napomáhať iným voleným predstaviteľom alebo verejným zamestnancom porušovať /nedodržiavať pri výkone funkcie princípy , stanovené v tomto kódexe (príkladné vedenie).

Čl. 4

 

Výkon funkcie

 

Deklarácia majetkových a finančných pomerov

 

  1. Volení predstavitelia samosprávy každoročne deklarujú svoje majetkové pomery prostredníctvom deklarácie majetku a iných funkcií, ktoré vykonávajú súbežne s výkonom funkcií volených predstaviteľov samosprávy. Deklarácie sú registrované na úrade sú prístupné verejnosti, pokiaľ to neodporuje osobitnému predpisu.

Čl. 5

 

Konflikt záujmov

 

1. Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí primátor rozhoduje vždy so zreteľom na verejný záujem. Dbá na to, aby jeho rozhodovanie neovplyvňoval priamo ani nepriamo osobný záujem jeho, jeho blízkych alebo iných jednotlivcov.

2 Ak majú volení predstavitelia samosprávy priamy alebo nepriamy osobný záujem vo veciach, ktoré sú predmetom rokovania orgánov mesta, oboznámia s touto skutočnosťou členov mestského zastupiteľstva v rámci diskusie o bode pred hlasovaním o veci.

Čl. 6

 

Nezlučiteľnosť funkcií

 

1. Volení predstavitelia samosprávy dodržiavajú všetky platné nariadenia, ktoré súvisia s obmedzením vykonávať iné mandáty alebo funkcie. Zároveň sa zdržia vykonávania takých funkcií, ktoré by nepriaznivo mohli ovplyvňovať výkon ich mandátu ako volených predstaviteľov.

Čl. 7

 

Dary a zákaz korupcie

 

1. Pri výkone funkcie sú volení predstavitelia samosprávy povinní zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré je zákonom definované ako korupčné alebo nelegálne. Ak sa o takom konaní dozvedia, oznámia túto skutočnosť príslušným orgánom.

2. Z titulu svojej funkcie volení predstavitelia samosprávy neprijímajú ani nevyžadujú pasívne ani aktívne žiadne dary, služby , finančné prostriedky ani iné výhody. Volení predstavitelia samosprávy sa zaväzujú všetky prípadné dary alebo finančné prostriedky, získané na oficiálnych podujatiach z titulu svojej funkcie, registrovať v osobitnom registri mesta a používať ich ako verejné zdroje a pre verejné účely.

Čl. 8

 

Zneužitie funkcie verejného činiteľa

 

1. Volení predstavitelia samosprávy dohliadajú na čerpanie obecného rozpočtu a konajú tak, aby bola dodržaná finančná disciplína, ktorá garantuje riadenie verejných finančných zdrojov a majetku v súlade s platnými nariadeniami a zákonom .

2. Pri plnení svojich povinností volení predstavitelia samosprávy nezneužívajú verejné finančné prostriedky ani majetok. Zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k priamemu alebo nepriamemu zneužívaniu týchto zdrojov pre súkromné záujmy ich, ich blízkych osôb alebo iných jednotlivcov, prípadne skupín.

3. Volení predstavitelia samosprávy nikdy nevyužívajú informácie získané pri výkone funkcie pre získanie osobného prospechu alebo pre prospech svojich blízkych osôb, iných jednotlivcov alebo skupiny na úkor verejného záujmu.

Čl. 9

 

Kontrola

 

1. Pri výkone svojej funkcie postupujú volení predstavitelia samosprávy otvorene a transparentne a nebránia vykonaniu kontroly alebo kontrolného opatrenia, ktoré sa oprávnené interné alebo externé kontrolné orgány rozhodnú vykonať.

Čl. 10

 

  1. Pri výkone svojej funkcie volení predstavitelia samosprávy nebudú prijímať žiadne opatrenia ani rozhodnutia, ktoré by ich zvýhodňovali v budúcom osobnom alebo profesionálnom živote po skončení výkonu mandátu.

Čl. 11

 

Vzťahy s verejnosťou

 

Zverejňovanie rozhodnutí a informácií

 

1. Volení predstavitelia samosprávy sa za výkon svojho mandátu zodpovedajú všetkým občanom svojho mesta, vrátane tých, ktorí ich nevolili.

2. Volení predstavitelia samosprávy sú vždy pripravení zodpovedať sa občanom za svoje rozhodnutia a preukázať, že sú v súlade s verejným záujmom. Na požiadanie vysvetlia a zdôvodnia akékoľvek rozhodnutia, ktoré prijali v súvislosti s plnením svojej funkcie. Nezatajujú žiadne informácie alebo činy, ak im to neukladá zákon.

3. Volení predstavitelia samosprávy vyhovejú požiadavkám, ktoré súvisia s výkonom ich funkcie, s poskytovaním služieb a s fungovaním úradu. Nebudú sa brániť zverejňovaniu informácií, pokiaľ nie je zákonom stanovené ich utajenie.

4. Volení predstavitelia samosprávy podporujú všetky opatrenia, ktoré posilnia otvorenosť a transparentnosť pri výkone ich právomocí, pri poskytovaní služieb občanom a pri fungovaní úradu.

Čl. 12

 

Vzťahy k zamestnancom

 

Prijímanie a hodnotenie zamestnancov

 

1. Pri prijímaní a menovaní zamestnancov mestského úradu bude primátor postupovať výlučne v súlade s princípmi profesionálnych schopností a zručností a na základe potrieb úradu.

2. Výkony a správanie sa zamestnancov bude primátor posudzovať bez predsudkov a zaujatosti, objektívne, transparentne a v súlade s platnou legislatívou. Prijaté rozhodnutia je pripravený vysvetliť a zdôvodniť.

3. Primátor ako štatutárny orgán pri výkone svojej funkcie nikoho nediskriminuje ani nezvýhodňuje z dôvodu pohlavia, farby pleti, náboženstva, veku, národnosti alebo politického presvedčenia.

Čl. 13

 

Rešpektovanie úloh verejných zamestnancov

 

1. Pri výkone svojej funkcie primátor rešpektuje úlohy a povinnosti zamestnancov úradu a bez zaujatosti im poskytne potrebné informácie v súlade s ich postavením a funkciou v úrade.

2. Primátor za žiadnych okolností nevyžaduje od zamestnancov úradu, aby zanedbávali alebo obchádzali platné nariadenia a zákony s cieľom poskytnúť priamy alebo nepriamy prospech sebe, jeho blízkym osobám alebo iným jednotlivcom, prípadne skupine.

3. Primátor podporuje opatrenia, ktoré vedú k zvýšeniu efektívnosti a flexibilnosti fungovania zamestnancov a uplatňuje princípy ich pozitívnej motivácie.

Čl. 14

 

Vzťahy s médiami

 

1. Volený predstaviteľ samosprávy zodpovie otvorene a v plnom rozsahu dopyty zástupcov médií, ktoré sa týkajú výkonu jeho funkcie, ale nie je povinný poskytnúť informácie zo súkromného života svojho alebo iného voleného predstaviteľa.

2. Volený predstaviteľ samosprávy poskytne všetky požadované informácie, súvisiace s výkonom funkcie s výnimkou tých, ktoré sú zákonom definované ako tajné.

Čl. 15

 

Volebná kampaň

 

Pravidlá upravujúce volebnú kampaň

 

1. Volení predstavitelia samosprávy počas výkonu svojej funkcie nepoužívajú mestské finančné prostriedky ani majetok v prospech volebnej kampane svojej alebo iného kandidáta s výnimkou prenajatia priestorov vo vlastníctve mesta za úhradu.

2. Primátor počas výkonu svojej funkcie nenúti žiadnym spôsobom občanov ani iných volených predstaviteľov hlasovať inak ako podľa ich vlastného rozhodnutia.

3. Volený predstaviteľ samosprávy sa nesnaží získať hlasy voličov ohováraním iných kandidátov, využívaním násilia alebo vyhrážania, navádzaním na porušovanie volebných pravidiel alebo výsledkov volieb , prísľubom finančných prostriedkov alebo iných darov, či zvýhodnenia pri výkone svojej budúcej funkcie.

Čl. 16

 

Spoločné ustanovenia

 

1. Volení predstavitelia samosprávy sa stotožňujú s princípmi kódexu a pri výkone svojej funkcie sú pripravení riadiť sa jeho ustanoveniami.

2. Primátor podporuje všetky opatrenia, ktorých cieľom je oboznamovať verejnosť, médiá a zamestnancov úradu s ustanoveniami tohto kódexu a podporuje a rozširuje dodržiavanie princípov.

Čl. 17

 

1. Tento etický kódex bude zverejnený na úradnej tabuli Mestského úradu v Bardejove a na internetovej stránke Mestského úradu v Bardejove.

2. Kódex nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia v mestskom zastupiteľstve.

3. Tento Etický kódex nadobúda platnosť dobrovoľným prijatím záväzku dodržiavať ho volenými predstaviteľmi samosprávy

                                                                                 

MUDr.  Boris Hanuščak

Primátor mesta

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám