Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

 

 P.č. Názov materiálu  Predkladateľ/spracovateľ
1. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ Ing. Miloš Mikula
2. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Ing. Miloš Mikula
3. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2023, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2023 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
4. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2023 v obchodných spoločnostiach mesta Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o. , Ekobard, a. s. konatelia spoločnosti
5. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2023 v m. p. Bapos a Plnenie rozpočtu ZUŠ M. Vileca k 30. 6. 2023 p. Marián Novický
Mgr. Miloslav Stojan
6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta spr.nebytových priest.
7. Návrh nakladania s majetkom mesta Ing. Juraj Popjak
JUDr. Vladimír Potičný
8. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2021 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2021 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Miroslav Bujda
9. Zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol

Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

 

 

P.č. Názov materiálu Predkladateľ/spracovateľ
1. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ Ing. Miloš Mikula
2. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra Ing. Miloš Mikula
3. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní Ing. Juraj Popjak
Ing. Martin Nemec
4. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ing. Juraj Popjak
Ing. Martin Nemec
5. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a roky 2025, 2026
a) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2024
MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
Ing. Miloš Mikula
6. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2024 Ing. Juraj Popjak
Mgr. Eva Barbuľaková
7. Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2023(Bapos, m. p., ZUŠ M. Vileca) p. Marián Novický
Mgr. Miloslav Stojan
8. Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2024
( Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o. , Ekobard, a. s. )
konatelia spoločnosti
9. Návrh nakladania s majetkom mesta Ing. Juraj Popjak
JUDr. Vladimír Potičný
10. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta Správcovia nebyt. priestorov
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2024 Ing. Miloš Mikula
12. Zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
13. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2022 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol
14. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2022 MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Marcel Karol

 

 

Program rokovaní MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb.

 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám