Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

hl papier primator

 

V Bardejove: 13. 12. 2018

 

P O Z V Á N K A

na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 20. decembra 2018 (štvrtok) o 9,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2018 (rozprava)
 6. Informácia primátora mesta o vytvorení poslaneckého klubu (rozprava)
 7. Informácia primátora mesta o menovaní zástupcov primátora mesta (rozprava)
 8. Určenie platu primátora mesta (rozprava)
 9. Voľba členov Mestskej rady v Bardejove (rozprava)
 10. Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií   MsZ  v Bardejove (rozprava)
 11. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Bardejov do rád škôl a školských   zariadení (rozprava)
 12. Návrh na odvolanie a menovanie  členov dozorných rád obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta (rozprava)
 13. Záver

 

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám