Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 05. 12. 2022

 

P O Z V Á N K A

na 3. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 08. decembra 2022 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

   1. Otvorenie
   2. Schválenie programu
   3. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
   4. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MsZ v Bardejove (rozprava)
   5. a) Voľba členov Mestskej rady v Bardejove (rozprava)
       b) Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ  v Bardejove (rozprava)
       c) Návrh na odvolanie a menovanie  členov dozorných rád obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta (rozprava)
       d) Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Bardejov do rád škôl a školských zariadení (rozprava)
   6. Záver

 

 

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám